fbpx

Erstatning ved påkjørsel bakfra

En kvinne med sterke smerter holder en hånd på nakken etter å ha blitt utsatt for en påkjørsel bakfra

Sist oppdatert 25. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Ved en påkjørsel bakfra utgjør nakkesleng, også kalt whiplash, en svært vanlig skade, idet hodet kan få et uventet og kraftig kast bakover. I slike tilfeller kan det oppstå brudd, forskyvning i nakken, mellomvirvelskade eller bløtdelsrelaterte skader. Som skadelidt kan du kreve erstatning. 

Vilkår for erstatning

Rett til erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen/trafikkulykken og skaden. Ved påkjørsel bakfra er det ofte kravet om årsakssammenheng som er bestridt. Vilkåret innebærer at påkjørselen må være den nødvendige betingelse for at den aktuelle skaden oppstod. Med andre ord vil det si at skaden ikke ville foreligget dersom trafikkulykken ikke hadde skjedd.

Erstatning ved påkjørsel bakfra

En påkjørsel bakfra kan medføre at hodet får et uventet og kraftig kast bakover. Da kan det oppstå brudd, forskyvning i nakken, bløtdelsrelaterte skader eller mellomvirvelskade. Det finnes enkelte predisponerende sårbarhetsfaktorer for nakkeskade, herunder høy alder, tidligere psykisk lidelse, kvinnelig kjønn, svimmelhet, nakkestivhet eller hodepineplager før traumet, slitasjeforandringer i halsryggsøylen og trang ryggmarkskanal. Nakkeskader deles som hovedregel inn i fire grader, med grunnlag i alvorlighetsgrad.

 • Grad 1: Nakkesmerter uten ytre synlige tegn. Ved grad 1 foreligger en god prognose.
 • Grad 2: Nakkesmerter og redusert bevegelighet  uten synlige tegn. Også skader tilhørende grad 2 har en god prognose.
 • Grad 3: Synlige skader på nervesystemet. Dette er ansett som en alvorlig nakkeskade.
 • Grad 4: Skader i skjelett- og/eller muskelsystemet, herunder leddforskyvninger, alvorlige skader på leddbånd og bruddskader. Slike regnes som alvorlige nakkeskader.

Vilkår for erstatning ved nakkesleng

Når det gjelder grad 1 og 2 må det foretas en nærmere medisinsk diagnostisering og juridisk årsaksvurdering for å inneha rett til erstatning. Etter den juridiske årsaksvurderingen må fire vilkår være oppfylt.

 1. Trafikkulykken må ha tilstrekkelig skadevoldende evne, jf. Rt. 2010 s. 1547. Dette omtales også som et krav om «adekvat traume».
 2. Videre må det foreligge akutte symptomer på nakkeskade innen 2-3 døgn etter trafikkulykken. Det er tilstrekkelig at man har opplyst legen om smerter og at vedkommende har notert dette i legejournalen din.
 3. Det tredje vilkåret innebærer at det må foreligge brosymptomer (sammenhengende smerter/plager) mellom akuttfasen og den kroniske fasen (1 år eller mer etter skadehendelsen).
 4. Siste vilkår er at sykdomsbildet for øvrig må være forenlig med allment akseptert vitenskap, jf. Rt. 1998 s. 1577, også kalt forenlighetskriteriet. I Rt. 2010 s. 1547 er følgende uttalt om vilkåret: «sykdomsbildet må følge et forløp som er forenlig med hva man ut fra anerkjent medisinsk viten vil forvente». Ved en bløtdelsskade er det «vanlige forløp at man har de kraftigste symptomer de første dager etter ulykken, og at man så gradvis blir bra, eller at det eventuelt skjer en stabilisering av smertene på et lavere nivå enn i fasen rett etter ulykken».

Råd ved påkjørsel bakfra

Etter å ha vært utsatt for en påkjørsel bakfra er det viktig å dokumentere hendelsen og påfølgende skadesymptomer.

 1. Først og fremst sørg for at det blir tatt bilder av ulykkesstedet.
 2. Oppsøk en lege umiddelbart for å få dokumentert alle symptomer i din journal. Deretter bør du jevnlig oppsøke lege for å få dokumentert skadeforløpet i den minste detalj. Ved krav om erstatning må du som skadelidt bevise at det er årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden. En god og utfyllende journal kan dermed være helt avgjørende for å få erstatning.
 3. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og meld fra om eventuelle skader.
 4. Endelig er det viktig at du tar vare på alle kvitteringer for utgifter du har som følge av ulykken, idet disse vil utgjøre bevis på hva du har rett til i erstatning.

Les også vår artikkel om senskader etter trafikkulykke.

Advokathjelp etter påkjørsel bakfra

Har du vært utsatt for en påkjørsel bakfra med påfølgende nakkeskade? Da kan du ha rett til erstatning for dine økonomiske utgifter som følge av skaden. Ta kontakt med en av våre dyktige erstatningsadvokater i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak! Våre advokater er tilgjengelig på telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Kan jeg kreve erstatning etter påkjørsel bakfra?

Ja, du kan kreve erstatning etter påkjørsel bakfra dersom du har fått en skade grunnet trafikkulykken som har ledet til et økonomisk tap.

Hva er en nakkeskade?

En nakkeskade kan oppstå ved et uventet og kraftig kast bakover, eksempelvis ved påkjørsel bakfra. Det kan være tale om brudd, forskyvning i nakken, mellomvirvelskade eller bløtdelsrelaterte skader.

Hva bør jeg gjøre etter en påkjørsel bakfra?

Etter en påkjørsel bakfra bør du sørge for at det blir tatt bilder av ulykkesstedet, samt oppsøke lege umiddelbart for å få dokumentert dine skader. I den påfølgende tiden bør du oppsøke lege jevnlig for å dokumentere symptomer. Videre bør du melde fra til forsikringsselskapet om eventuelle skader, samt ta vare på samtlige kvitteringer for utgifter du har som følge av trafikkulykken.

Hva er de grunnleggende vilkårene for erstatning?

Erstatning betinges av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden, samt mellom skaden og det økonomiske tap.

Hva er vilkårene for erstatning ved nakkeskade?

Ved nakkeskade må fire nærmere vilkår være oppfylt for å kreve erstatning. Det må foreligge et adekvat traume, akutte symptomer innen 2-3 døgn, brosymptomer mellom den akutte fasen og den kroniske fasen, samt et sykdomsbilde forenlig med allment akseptert vitenskap.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utgave, Oslo, 2019.

Nygaard, Nils. Skade og ansvar, 6. utgave, Oslo, 2007.

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10974/thesis.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!