fbpx

Erstatning for medisinsk invaliditet

En dame som ønsker å fremsette krav om erstatning for medisinsk invaliditet får bistand fra en erstatningsadvokat

Sist oppdatert 4. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Erstatning for medisinsk invaliditet, også kalt menerstatning, ytes for å kompensere for redusert livskvalitet ved varig og betydelig skade. Som hovedregel kreves minst 15 prosent invaliditetsgrad og 10 års varighet. Utmålingen tar utgangspunkt i invaliditetsgrad, folketrygdens grunnbeløp og alder. 

Erstatning for medisinsk invaliditet

Erstatning for medisinsk invaliditet kalles også for menerstatning. Denne erstatningsformen ytes for redusert livsutfoldelse, altså ulemper av ikke-økonomisk art. En forusetning er at skadelidte har en invaliditetsgrad på minst 15 % med minimum 10 års varighet. 

Utmåling av erstatning for medisinsk invaliditet

Menerstatning utmåles i tråd med graden av medisinsk invaliditet, som er den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden kan først fastsettes når skadelidte har gått gjennom hensiktsmessig behandling og rehabilitering, og tilstanden har stabilisert seg. 

Årlig menerstatning utmåles i tråd med tabellen inntatt i forskrift om menerstatning ved yrkesskade, inntatt nedenfor. Ved beregning av erstatning for medisinsk invaliditet etter skadeserstatningsloven § 3-2 (andre skader enn yrkesskader) finner skadelidte korrekt sum basert på invaliditetsgrad i tabellen, og øker denne med en tredjedel. Deretter kan denne bli gjenstand for mindre individuelle justeringer. For å finne total menerstatning ganges denne summen med gjenværende statistisk  levealder. 

Medisinsk invaliditet tabell

Gruppe Fastsatt invaliditetsgrad Menerstatning
0 Lavere enn 15% Ingen erstatning
1 15 – 24% 7% av grunnbeløpet
2 25 – 34% 12% av grunnbeløpet
3 35 – 44% 18% av grunnbeløpet
4 45 – 54% 25% av grunnbeløpet
5 55 – 64% 33% av grunnbeløpet
6 65 – 74% 42% av grunnbeløpet
7 75 – 84% 52% av grunnbeløpet
8 85 – 100% 63% av grunnbeløpet
9 Betydelig større skadefølger enn
ved invaliditetsgrad på 100% 75% av grunnbeløpet

Eksempler

Som eksempel vil tap av lukte- eller smakssans medføre en invaliditetsgrad på 5 %, mens tap av både lukt- og smakssans utgjør 15 %. Sistnevnte vil innebære erstatning for medisinsk invaliditet på 7 % av folketrygdens grunnbeløp.

Videre vil lett nedsatt funksjon og lette smerter i korsrygg medføre fra 0 % til 9 %, mens betydelig nedsatt funksjon i korsrygg med sterke smerter vil innebære 10-19 %. En lang liste med ulike skader og hvilken invaliditetsgrad de medfører følger av invaliditetstabellen i forskrift om menerstatning ved yrkesskade del II. 

Utbetaling

Etter en yrkesskade vil NAV utbetale menerstatningen. Vanligvis utbetaler NAV menerstatning månedlig som en livsvarig ytelse. Skadelidte kan likevel velge å få utbetalt et engangsbeløp.

Når det gjelder varige men pådratt i en trafikkulykke eller andre ulykker dekket av et forsikringsselskap vil skadelidte få utbetalt et engangsbeløp.

Kontakt advokat

Har du fått en varig og betydelig skade, og ønsker å fremsette krav om erstatning for medisinsk invaliditet overfor NAV, et forsikringsselskap eller skadevolder? Ta kontakt med en av våre erstatningsadvokater for bistand til å fremme ditt krav. Første samtale med Advokatfirmaet Teigstad er både gratis og uforpliktende. Advokatene er tilgjengelig på telefon og e-post. Alternativ kan du benytte skjemaet under. 

Les også våre artikler om menerstatning ved yrkesskade og menerstatning ved trafikkulykke.  

Vanlige spørsmål

Hva er erstatning for medisinsk invaliditet?

Erstatning for medisinsk invaliditet, også kalt menerstatning, ytes for redusert livsutfoldelse, altså ulemper av ikke-økonomisk art. En forusetning er at skadelidte har en invaliditetsgrad på minst 15 % med minimum 10 års varighet. 

Hva er vilkårene for menerstatning?

For å ha rett til erstatning for medisinsk invaliditet må skadelidte ha blitt påført en invaliditetsgrad på minst 15 % med minimum 10 års varighet. 

Hvordan utmåles erstatning for medisinsk invaliditet? 

Menerstatning utmåles i tråd med invaliditetsgraden fastsatt i forskrift om menerstatning ved yrkesskade. Invaliditetsgraden er den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. 

Må jeg betale for advokat?

Som hovedregel vil forsikringsselskapet eller skadevolder dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som en del av den øvrige erstatningen. 

Hva er forskjellen på menerstatning og vanlig erstatning?

Menerstatning er en erstatning for medisinsk invaliditet som skal kompensere for redusert livsutfoldelse. Vanlig erstatning skal derimot dekke skadelidtes økonomiske tap som følge av skaden. 

 

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Med bistand fra Morten Kjelland. Gyldendal, 2012.

Solheim, Stig H. Utmåling av menerstatning. Jussens venner, 2005 (5-06), s. 315-340.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21095/404×070419.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!