fbpx

ENV-2014-2120: Erstatning for voldsepisode på jobb

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født xxxx54

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak stadfestes.

 

Aktuelle saksopplysninger:

 

Klage mottatt SRF: 26.06.2014 Klage mottatt KFV: 23.05.2014
Hendelsesdato: 22.07.2013 KFV saksnr: 14/04056

 

Politianmeldt: 22.07.2013 til X politidistrikt.
Avgjort: Ved x tingretts dom av 14. 01.2014: Oppgitt skadevolder  er dømt for overtredelse av strl. § 229  første straffalternativ, jf. § 232 og til å  betale erstatning for økonomisk tap med kr 3 177.
Søknadsdato: 11.03.2014
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven

 

NN ble slått i hodet med en glassflaske og skallet i ansiktet da han utførte sitt arbeid som vekter i X av en for søker ukjent skadevolder. Som følge av dette fikk søker et kutt som ble sydd, plager med flimring på ett øye og nakkeproblemer. Hendelsen skal ha medført psykiske skadefølger for søker.

Det er søkt om erstatning for ekstrautgifter til behandling med kr 3 066, reiseutgifter med kr 4 000, utgifter til rens av klær med kr 300, smertestillende og bandasje med kr 278 og oppreisning med ikke spesifisert beløp.

Klagen gjelder vedtak av 28. april 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget kr 20 000 i oppreisning. Den delen av kravet som gjaldt utgifter til behandling, reiseutgifter, utgifter til smertestillende, bandasje og rens av klær, ble avslått med den begrunnelse at disse utgiftspostene skulle dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven § 1 jf. § 12.

Advokat X har på vegne av søker påklaget vedtak av 28. april 2014 i brev av 21. mai 2014 og begrunnet klagen med for lav oppreisningserstatning. Grunnlaget for klagen er blant annet at KFV i begrenset grad har vurdert konsekvenser skaden medførte for søker. Det er ved klagen lagt ved et brev/notater fra X Fysio av 15. mai 2014 og en legeuttalelse av 22. mai 2014 fra fastlege ved X legekontor.

Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6. Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

SRF viser til X tingretts dom av 14. januar 2014 hvor retten har lagt til grunn at søker ble slått i hodet med en glassflaske og skallet i ansiktet. Det fremgår at søker som følge av dette fikk et kutt som i følge legejournal var 4 cm langt, 0,5 cm dypt, og som ble sydd med til sammen 6 sting. Søker har i retten forklart at han i 5 til 6 uker etter hendelsen var plaget av flimring på ett øye, samt at han fikk nakkeproblem som måtte behandles av kiropraktor hver tredje måned. Av fremlagt journal/notater av 12. mai 2014 fra X ved x Fysio fremgår det blant annet følgende:

« [ … ] ART som sist. Opplever ikke spesielt fremgang. Fortsatt vanskelig med rotasjon til venstre. Virker som om det er bom stopp ved rotasjon mot venstre over 30-35 grader.»

Det er også fremlagt legeuttalelse av 22. mai 2014 fra spesialist i allmennmedisin ved X legekontor, der det i samme uttalelsen inntatt kopi av journalnotat etter den aktuelle hendelsen. Det fremgår av denne at det ble observert et ca. 2 cm langt kutt, med «[..] fin tilheling og god adaptasjon av sårkanter [..]». Det fremgår videre at etter legebesøk 19. februar 2014, hadde søker plager i nedre del av nakken og vansker med rotasjon til sider. I rubrikken Vurdering står det følgende: «Mistenker senskade etter skaden han ble påført i august».

SRF kan ikke se at dommene det er vist til i kravet kan være avgjørende ved utmålingsvurderingen. Etter SRFs syn fremstår sak LA-2012- 38251 som gjaldt massiv voldsbruk, som mer alvorlig tilfelle enn foreliggende sak. Lagmannsretten uttalte at de to skadevoldere har utvist en råhet og brutalitet utover hva man vanligvis ser. Også konsekvensene for fornærmede var av mer alvorlig, langvarig karakter. Det vises i den forbindelse til at én av de to skadelidte grunnet konsentrasjonsvansker måtte oppgi yrket sitt og sine planer å søke på Politihøyskolen, samt måtte han flytte fra sitt hjemsted.

Heller ikke sak LF-2013-178237 kan etter SRFs syn sammenlignes med foreliggende sak. Skadevolder i denne saken kastet en tallerken som traff hodet til den tidligere samboer. Deretter hadde han presset et stettglass mot munnen hennes til det knustes. Fornærmede fikk kuttskade i pannen som måtte sys med tre sting, og som har etterlat et arr. Kuttene i underleppa medførte dokumenterte nerveskader og hun slet med prikking og nummenhet i underleppa. Hun fikk også frakturskader i fortennene som medførte at det måtte settes krone på disse. SRF anser også her at både de skadevoldende handlingene og skadeomfanget var av mer alvorlig karakter enn i nærværende sak.

SRF finner imidlertid at ENV-2013-3486 er sammenlignbar. I denne saken kastet skadevolder et shotteglass i tinningen til fornærmede på en avstand av ca. fire meter. Dette medførte et kutt som måtte sys med fire sting. Det var dokumentert at fornærmede i ettertid ville kunne få et arr, men utover dette var det lite sannsynlig med varig fysiske plager etter hendelsen. Ved vurderingen av oppreisningsstørrelsen la nemnda vekt på handlingens alvorlige karakter og at fornærmede ble påført et kutt i pannen som ville etterlate et varig arr. Oppreisningsbeløpet i denne saken ble satt til kr 20 000.

SRF finner at oppreisningen i foreliggende sak kan fastsettes til kr 20 000. Det er i vurderingen lagt vekt på at søker fikk et kraftig slag i hodet med glassflaske og ble skallet over panne og nese, og at han måtte sys 6 sting som følge av dette. Videre er det sett hen til skadevirkningers omfang og karakter, at søker fikk forbigående flimring på ett øye og nakkeproblem. Det legges til grunn at episoden også har medført psykiske plager. SRF finner grunn til å bemerke at søker i følge fremlagt dokumentasjon ikke hadde vært sykmeldt, og at han allerede dagen etter hendelsen valgte å gå på jobb. SRF kan heller ikke se av fremlagt dokumentasjon at hendelsen påførte søker varig skade i medisinsk forstand. Det vises i den forbindelse til legeuttalelsen, der utsiktene til senskade fremstår som usikker. Det er sett hen til nemndas utmåling i ENV-2013-3486.

SRF har etter en konkret helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å endre KFVs vedtak av 28. april 2014.

Det følger av forvaltningsloven § 36 at dersom et vedtak endres til gunst for en part, skal parten tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Ettersom KFVs vedtak opprettholdes er det ikke grunnlag for å tilkjenne advokatutgifter knyttet til klagesaken, slik det fremgår av klagen.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Les mer om voldsoffererstatning til dørvakter eller andre som er utsatt for vold på jobb.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!