fbpx

LG-2012-156623: Erstatning etter seksuelt misbruk av barn

Sist oppdatert 4. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble dømt til 6 år og 3 måneder i fengsel, for gjentatte tilfeller av seksuell omgang med sine to stedøtre. De seksuelle overgrep som de fornærmede ble utsatt for, ble vurdert til å være særdeles grove, da konsekvensene for de fornærmede er svært alvorlige og omfattende. Problemene for de fornærmede er vedvarende og syntes ikke å avta. Oppreisning ble dermed satt til heholdsvis 250 000 kroner, og 200 000 kroner.

 

Haugaland tingrett sa 23.08.2012 dom med slik domsslutning:
1. A, født 0.0.1971, dømmes for:
– En overtredelse av straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ og andre ledd, jf § 232 slik den lød frem til 11. august 2000 og straffelovens § 195 første ledd andre punktum og andre ledd bokstav c jf § 206 slik den lød fra 11. august 2000
– En overtredelse av straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ jf § 213 slik den lød frem til 11. august 2000 og straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ jf § 206 slik den løs etter 11. august 2000.
– En overtredelse av straffelovens § 196 første ledd
– To overtredelser av straffelovens § 199 første ledd.

til fengsel i 6-seks- år, jf. straffeloven § 62 første ledd og § 59 andre ledd.

Varetekt kommer til fradrag med 3-tre-dager-.
2 A, født 0.0.1971, dømmes til å betale oppreisningserstatning til B med 150 000-etthundreogfemtitusen- kroner innen 14- fjorten- dager fra dommens forkynnelse.
3 A, født 0.0.1971, dømmes til å betale oppreisningserstatning til C med 200 000-tohundretusen- kroner innen 14-fjorten- dager fra dommens forkynnelse.

A har rettidig anka domen til Gulating lagmannsrett. Anken gjeld provvurderinga under skuldspørsmålet for tiltalevedtaket post I og IV b, samt straffutmålinga og oppreisningserstatninga når det gjeld fornærma B.

C har gjeve fråsegn om anke over utmålinga av oppreisning, jf. domsslutninga punkt 3.

Ved Gulating lagmannsretts vedtak av 24.10.2012 vart anken vist til ankeførehaving. Både tiltalte og Cs krav om ny førehaving av dei sivile krava, vart teke til følgje.

Rogaland statsadvokatembeter hadde ved tiltalevedtak av 11.04.2012 sett A, fødd 0.0.1971 under tiltale ved Haugaland tingrett, og har i samband med ankesaka fremja det same tiltalevedtaket for Gulating lagmannsrett.

A, fødd 0.0.1971, er sett under tiltale ved Gulating lagmannsrett for brot på:
I for perioden 1999 til og med 24. august 2000

Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ og annet ledd, jf. § 213

for å ha hatt utuktig omgang med barn under 10 år, herunder utuktig omgang likestilt med samleie, og det har skjedd gjentatte overgrep.

og for perioden fra og med 25. august 2000

Straffeloven § 195 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav c jf. § 206

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 10 år, herunder seksuell omgang likestilt med samleie, og handlingen er foretatt overfor barn under 10 år og det har skjedd gjentatte overgrep.

Grunnlag:

Ved en rekke anledninger i tidsrommet ultimo 1999 til 2004 bl.a. på bopel i X og på Y, førte han sin penis inn i munnen til sin stedatter B, født 0.0.1991, slikket henne i skrittet, ført en eller flere fingre inni hennes vagina og fikk henne til å masturbere seg.
II for perioden 1999 til og med 24. august 2000

Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ jfr. § 213

for å ha hatt utuktig omgang med barn under 14 år og den utuktige omgangen var sameleie eller likestilt med samleie

og for perioden fra og med 25. august 2000

Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ jf. § 206

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie eller likestilt med samleie

Grunnlag:

Ved en rekke anledninger i tidsrommet 1999 til oktober 2002, blant annet på bopel i X og på Y, har han fått C, født 0.0.1988, til å suge hans penis, ført en eller flere fingre inn i hennes vagina og fått henne til å masturbere seg.
III Straffeloven § 196 første ledd

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år

Grunnlag:

Ved en rekke anledninger i tidsrommet fra 2. oktober 2002 til 1. oktober 2004 på Y eller omegn, har han hatt vaginale og anale samleier med C, født 0.0.1988, fått henne til å suge hans penis, slikket hennes i skrittet, ført en eller flere fingre og gjenstander inn i hennes vagina og fått henne til å masturbere seg.
IV Straffeloven § 199 første ledd

for å ha hatt seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt

Grunnlag:

a)

I tidsrommet 1999 til høsten 2005, i Z, Y og i —området, har ved en rekke anledninger forholdt seg som beskrevet post II og post III ovenfor for sin stedatter C født 0.0.1988, som han hadde omsorgen for.

b)

Til tid og på steder som beskrevet i post I, har han forholdt seg som der nærmere beskrevet overfor sin stedatter B, født 0.0.1991, som han hadde omsorgen for.

Ankeforhandling vart halde i Gulating lagmannsretts lokaler i Stavanger tinghus, 10. – 12.06.2013. Forutan tiltalte si forklaring og forklaringane til dei fornærma B og C, høyrde lagmannsretten forklaringar frå sju vitner. Det vart elles føreteke slik dokumentasjon som rettsboka syner.

A, fødd 0.0.1971, bur i —vegen 0000, 0000 Æ. Han er på attføring i påvente av å få avklart spørsmål om uføretrygd. Han er gift og utan forsytarbør for born under 18 år. Han får utbetalt stønad med om lag kr 14 000 per månad. Han har inga formue og ei gjeld på om lag kr 350 000.

Tiltalte erklærte seg ikkje skuldig etter tiltalevedtaket post I og IV b)

Lagretten har innanfor ramma av tiltalevedtaket fått seg førelagt følgjande spørsmål:

Spørsmål 1 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, ved å ha forholdt seg slik:

Ved en rekke anledninger i tidsrommet ultimo 1999 til 2004 bl.a. på bopel i X og/eller på Y, førte han sin penis inni munnen til sin stedatter B, født 0.0.1991, og/eller ført en eller flere fingre inni hennes skjede og/eller fikk henne til å masturbere tiltalte?

Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 1. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Omfatter den seksuelle omgangen beskrevet i hovedspørsmål 1 samleie eller seksuell omgang likestilt med samleie?

Spørsmål 3 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål1. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Har det ved forhold som beskrevet i hovedspørsmål 1 skjedd gjentatte overgrep mot barn under 10 år?

Spørsmål 4 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på steder som beskrevet i hovudspørsmål1, har han forholdt seg som der nærmere beskrevet overfor sin stedatter B, født 0.0.1991, som han hadde omsorgen for?

Lagretten svarte ja på alle spørsmåla.

Orskurden til lagretten er lagt til grunn for den vidare førehavinga av saka.

Når det gjeld straffutmålinga la aktor ned påstand om at tiltalte vert dømd til fengsel i 6 år og 6 månader. I tillegg vart det nedlagt påstand om at tiltalte vert idømd sakskostnader fastsett etter retten sitt skjønn. Vidare la bistandsadvokaten på vegner av B og C ned påstand om at tiltalte vert dømd til å betala oppreisingserstatning til B og C fastsett etter retten sitt skjønn. Forsvarar la ned påstand, både i forhold til straffekravet og dei sivile krava, om at tiltalte vert å vurdera på mildaste måte.
 
Lagmannsretten har følgjande vurdering:

Det skal utmålast straff for dei forhold som er rettskraftig avgjort ved Haugaland tingretts dom av 23.08.2013 samt for brot på straffelova § 195 første lekk andre straffalternativ og andre lekk, jf straffelova § 213, slik desse føresegnene lydde fram til 11.08.2000, og for brot på straffelova § 195 første lekk andre punktum og andre lekk bokstav c) jf straffelova § 206, slik desse føresegnene lydde frå 11.08.2000, samt for brot på straffelova § 199 første lekk.

Når det gjeld dei forhold som er rettskraftig avgjort ved Haugaland tingretts dom, så gjeld desse forholda C. Det framgår av domen at tingretten har lagt til grunn fornærma si forklaring. Under retten si vurdering er det sagt følgjande på side 5 til 7:

C fortalte i retten at første gangen skjedde det seksuelle overgrep var mens de bodde i —veien 000. Der bodde de fra oktober 1998 til februar 2000. Hun kom opp i andre etasje i huset og ble da oppmerksom på at tiltalte satt i en lenestol med penis ute av buksen. Han spurte om hun ville runke ham fordi han hadde så vondt i armen. Hun visste ikke hva runking var, og tiltalte viste henne hvordan hun skulle gjøre det. Tiltalte var lei seg og hun sa ja til å hjelpe han. Hun fikk veiledning underveis om hvordan hun skulle gjøre det. Hun synes det var ekkelt og hun hadde aldri sett noe slikt før. Tiltalte fikk utløsning og C tok bort hånden sin like før han fikk utløsning.

Dagen etter var hennes mor på bingo og tiltalte passet C og B. Søstrene var oppe på et av soverommene i andre etasje, og av en eller annen grunn hadde ikke jentene klær på seg. Tiltalte kom inn i rommet. Han hadde penisen ute av buksen og sa at han ville at jentene skulle ta på penisen hans. Han forklarte jentene om mennene og kvinnenes kjønnsorganer og om hvordan en fikk orgasme. I følge C tok både hun og søsteren på tiltaltes penis. De masturberte han, men han fikk ikke utløsning denne gangen. Tiltalte kalte det en lek og han viste dem hvordan de skulle gjøre det. De masturberte han hver for seg.

Kun kort tid etter dette, kom tiltalte inn til jentene, som var inne på det andre soverommet i andre etasje. Han ville da at jentene skulle suge på penisen hans. Han hadde kondom på og han sa at han kunne ta på sjokoladepålegg slik at det ikke smakte så vondt. C visste ikke hva suging var, og tiltalte forklarte hvordan det skulle gjøres; hvordan hun skulle holde hånden og hvordan hun skulle gjøre med munnen. I følge C sugde begge jentene på tiltaltes penis. Søsteren begynte å suge, men så sluttet hun fordi hun ville ikke mer.

C holdt på lengre enn søsteren.

C fortalte i retten at hun ikke kan huske at søsteren var tilstede ved noen andre anledninger. Hun var som regel ute da de seksuelle overgrepene fant sted.

Da de flyttet til Ø i 2001 intensiverte de seksuelle overgrepene seg. I følge C følte hun at de seksuelle overgrepene ble en del av hennes hverdag. I følge C skjedde det i gjennomsnitt tre ganger i uken.

Når moren var ute eller lå og hvilte, forgrep tiltalte seg på henne. Han gav også ofte uttrykk for at han ikke fikk noen seksuell omgang med deres mor. I begynnelsen var det stort sett masturbering og suging av tiltalte. Tiltalte brukte som regel kondom da hun sugde han, men det foregikk også uten kondom. Av og til fikk han utløsning i munnen hennes.

Tiltalte begynte å hinte til henne om at han aldri hadde tatt en jomfruhinne og at han hadde hørt at det skulle være så godt. I følge C gav hun til slutt etter og det det første samleiet fant sted på badet da hun var 13 år. Tiltalte brukte kondom og han fikk utløsning inne i henne. Hun synes det var ekkelt og vemmelig.

Tiltalte gjennomførte flere samleier med C, men det fant ikke sted like ofte som suging og masturbasjon. Samleiene fant sted på sofaen i stua, på kjøkkenet og på badet. Det skjedde flere ganger på disse stedene. Tiltalte brukte i følge C kondom hver gang de hadde samleie.

C var sjenert og slet med å få seg venner på skolen. Hun ble frosset ut av klassekameratene. Hun hadde et noe anstrengt forhold til sin mor og hun betrodde seg ofte til tiltalte. Tiltalte tok henne på alvor og var forståelsesfull og støttende overfor henne. I følge C var han en person hun kunne snakke med.

Ved en anledning da hun gikk i 8. klasse gruet hun seg for å gå på skolen. Tiltalte fortalte at han kunne si til hennes mor at hun var syk mot at hun sugde han. Det ble da gjort.

I følge C opplevde hun ved enkelte anledninger at ting hun hadde sagt i fortrolighet til tiltalte ble brukt mot henne hvis hun nektet å suge han.

Mens de bodde på Ø begynte tiltalte å tilby henne penger for seksuelle tjenester. Hun fikk fra 50-300 kroner, alt etter hva hun gikk med på å gjøre med tiltalte. Det best betalte var samleier.

Mens de bodde på Ø begynte tiltalte også å slikke C i skrittet. Dette skjedde ved ca. 10 anledninger.

Etter at de flyttet til —veien på Å og C begynte på videregående skole på XX, gjennomførte tiltalte analt samleie med C. I følge politiforklaringen C gav 06.10.10, spurte tiltalte henne flere ganger om å få gjennomføre analt samleie og gav uttrykk for at det var noe han ville gjennomføre. Hun gav til slutt etter.

I følge C synes hun at det var vondt og ekkelt. I avhør av 06.10.10 forklarte C at det skjedde et eller to anale samleier etter dette.

I følge C førte tiltalte ved en anledning et stearinlys inn i henne vagina. Hun satt da på en benk ved kjøkkengruppen.

Høsten 2005 begynte C på XX videregående skole. Hun reiste hjem i helgene og overgrepene fortsatte da hun kom hjem i helgene. Det var stort sett masturbering og suging av tiltalte som skjedde. Men etter høstferien i oktober 2005 da tiltalte skulle kjøre henne tilbake til skolen, kjørte han bilen inn på en kjerrevei og gjennomførte samleie med henne i bilen mens hun lå bakoverlent på passasjersiden.

Etter dette var det masturbering og suging av tiltalte.

De seksuelle overgrepene sluttet våren 2006 etter at C kom sammen med sin nåværende mann, E. Hun klarte da å si nei til tiltaltes forslag.

Tingretten har på side 9 og 10 sagt dette om kva tiltalte er funnen skuldig i:

Ut fra forklaringen til C og skylderkjennelsen til tiltalte, finner retten det bevist ut over enhver rimelige og fornuftige tvil at tiltalte har begått overgrep mot C tidligere C1, nå C2 , slik som beskrevet i tiltalebeslutningene post II og III.

Retten kan imidlertid ikke se at det er ført bevis for at tiltalte puttet fingre i hennes vagina.

Retten finner at tiltalte for forholdene, som er begått i perioden 1999 til 11. august 2000, objektivt har hatt utuktig omgang med barn under 14 år og at denne utuktige omgangen var likestilt med samleie. C var under 14 år da tiltalte fikk henne til å suge hans penis og at han han således objektivt har overtrådt straffelovens § 195 første ledd andre straffalternativ jf § 213.

Tilsvarende at forholdene begått i tidsrommet fra 11. august 2000 objektivt må subsumeres under straffelovens § 195 første ledd andre straffalternativ jf § 206.

Retten finner videre at tiltalte objektivt har overtrådt straffelovens § 196 første ledd ved å seksuell omgang med barn under 16 år ved at han hadde vaginale og anale samleier med C, sugde penisen hans, føre lys inn i hennes vagina før hun var fylt 16 år.

Retten finner også at tiltalte ved å forholde seg som beskrevet ovenfor, har hatt seksuell omgang med stebarn under 18 år som han hadde omsorgen for, og at dette objektivt rammes av straffelovens § 199 første ledd.

Tiltalte har erkjent straffeskyld for disse postene og retten finner det klart at tiltalte har handlet forsettlig. Han har utvist et fast forbrytersk sinnelag og vært svært bevisst sine handlinger over flere år.

Retten finner etter dette både de objektive og de subjektive vilkårene for straff oppfylt og tiltalte skal dømmes i tråd med tiltalebeslutningens post II for overtredelse av straffelovens § 195 første ledd andre straffalternativ jf § 213 slik den lød frem til 11. august 2000, straffelovens § 195 første ledd andre straffalternativ jf § 206 slik den lød etter 11. august 2000, for overtredelse av straffelovens § 196 første ledd slik som det går frem av tiltalebeslutningens post III, for overtredelse av straffelovens § 199 første ledd slik som det går frem av tiltalebeslutningens post IVa.

Lagmannsretten legg til grunn tingretten sin dom vedrørande tiltalevedtaket post II, III og IV a), så langt desse gjeld C, og vil ved straffutmålinga ta utgangspunkt i det som er gjengjeve frå domen i det førenemnde.

Når det gjeld tiltalevedtaket post I og IV b), der skuldspørsmålet har vorte prøvd av lagmannsretten, vert det på bakgrunn av orskurden frå lagretten og provføringa lagt til grunn følgjande faktum for straffutmålinga som prova utover ei kvar rimeleg tvil:

Lagmannsretten legg til grunn at tiltalte i tidsrommet frå fornærma fylte 10 år, den 22.06.2001 til 2004, i ulike bustader han hadde tilhald i på Y, ved fleire høve førte penis inn i munnen på stedotter si, B, fødd 0.0.1991, og fekk ho òg til å masturbera han ved fleire høve. Ved eitt høve i same tidsperiode førte han ein eller fleire fingrar inn i skjeden hennar. Når det gjeld det nærare omfanget av den seksuelle omgangen i form av oralsex og masturbasjon i denne tidsperioden, legg lagmannsretten til grunn at denne skjedde jamnleg men varierte, slik at det av og til skjedde 2-3 gonger i veka, i andre periodar sjeldnare. Vidare legg lagmannsretten til grunn at tiltalte i tidsperioden frå slutten av 1999 fram til 22.06.2001, i ulike bustader han hadde tilhald i på X og på Y, fekk fornærma til å masturbera han ved fleire høve.

Fornærma var i denne tidsperioden under 10 år. Lagmannsretten legg til grunn at tiltalte ved å forhalda seg som skildra i det ovannemnde har hatt seksuell omgang med stebarn under 18 år som han hadde omsorgen for.

Lagmannsretten har ved provvurderinga lagt til grunn fornærma si forklaring.

Fornærma har forklart at det heile byrja då dei budde i —veien på X. Tiltalte gav då uttrykk overfor B og C at dei skulle leika ein leik. Tiltalte masturberte seg sjølv ved dette høvet og fekk utløysing i eit mjølkeglas. Han ba stedøtrene smaka på innhaldet i mjølkeglaset, men B ville ikkje dette. Den påfølgjande dagen skulle tiltalte passa B og C, då mor deira var på bingo. Ved dette høve var båe søstrene avkledde. C har forklart seg om at det skjedde masturbasjon av tiltalte denne dagen, men B har ikkje noko minne om at ho måtte delta i dette. B har forklart at etter desse to hendingane, utvikla det seg fort eit mønster med avkledning, leiking med kropp og masturbasjon av tiltalte. Dei to søstrene var imidlertid aldri tilstades samstundes når tiltalte hadde seksuell omgang med dei.

B har forklart at då dei flytta til Vestlandet, hadde den seksuelle omgangen i form av masturbasjon vorte ein vane. Då dei flytta til Ø på Y, byrja på eit tidspunkt tiltalte å føra penis inn i munnen på fornærma. Når dette skjedd brukte tiltalte av og til kondom. Fornærma har forklart at tiltalte fekk utløysing ved denne oralsexen og i det minste ved eitt høve fekk han utløysing i munnen hennar då han ikkje brukte kondom. Den seksuelle omgangen, i form av masturbasjon, oralsex og ved eitt høve innføring av ein eller fleire fingar i skjeden, skjedde deretter fram til ho i 2004 sa nei til vidare seksuell omgang. Fornærma hadde då byrja med seksualundervising på skulen, og skjønte etterkvart at det ho vart utsett for var unormalt og feil.

Fornærma har forklart at den seksuelle omgangen skjedde anten når mor var ute av huset eller når mor låg og sov. Overgrepa skjedde alltid i huset dei budde i. Mor sleit med psykiske problem, hadde angst og sosial angst og var i periodar sengeliggjande. Den biologiske faren til fornærma skilte tidleg lag frå mor, og etter dette har han vore fråværande i fornærma sitt liv. Mor vart saman med tiltalte på slutten av 1996, og han flytta i januar 1997 inn i husværet der mor og dei to døtrene då budde. Fornærma har forklart at tiltalte heile tida har vore svært viktig for mor. For fornærma vart òg tiltalte tidleg ein ho stolte på og som ho opplevde som støttespelar, spesielt ettersom mora var sjuk. Etter at tiltalte var byrja å utnytta fornærma seksuelt, tilbydde han ofte fornærma å blidgjera mor mot å få seksuell omgang med fornærma. Konkret kunne dette handla om at han gjekk god for at søstrene var sjuke eller liknande slik at dei slapp å gå på skulen eller tilsvarande. Han tilbydde òg pengar. Dei beløpa fornærma kunne motta for seksuell omgang varierte frå kr 50 til kr 500,-.

I heile den aktuelle perioden den seksuelle omgangen skjedde, var familien stadig på flyttefot, med tilsvarande omskifte og utfordringar for fornærma i nye miljø, ikkje minst i forhold til det å ha nettverk og stabilitet rundt seg.

Medan dei budde på Ø, fortalde fornærma mor om den seksuelle omgangen ho hadde opplevd. Ho fortalde òg at tilsvarande ting skjedde med C. Mor tilkalla då C, og var sint på C for at ho hadde latt slike ting skje. Mor spurde C om ho meinte at tiltalte skulle kastast ut, og C svarte til dette at tiltalte måtte få halda fram med å bu hjå dei. Tiltalte var kjent med dette, men den seksuelle omgangen heldt likevel fram i forhold til dei to stedøtrene. Mor har heile tida støtta tiltalte, òg etter at B melde han til politiet i juni 2010.

Tiltalte skal straffast for å ha gjort seg skuld i omfattande seksuelle overgrep mot stebarn over ein lang tidsperiode. I forhold til B starta overgrepa då ho var 8 år og varte fram til ho var 13. I forhold til C starta overgrepa då ho var 11 år og heldt framtil ho var 17 1/2. Den seksuelle omgangen omfattar gjentatte og hyppige tilfeller av masturbasjon og innføring av penis i munn i forhold til båe dei fornærma medan dei var under 14 år. Når det gjeld B har tiltalte ved eitt høve ført ein eller fleire fingrar inn i skjeden hennar medan ho var under 14 år. Tiltalte har i tillegg fått B til å masturbera han ved fleire høve medan ho var under 10 år. I forhold til B har tiltalte hatt vaginale samleie og minst to anale samleie medan ho var under 16 år, i tillegg til at han gjentatte gonger førte penis inn i munnen hennar og ved eitt høve førte eit stearinlys inn i vaginaen hennar medan ho var under 16 år. Tiltalte skal vidare straffast for å ha hatt seksuell omgang med to stebarn under 18 år som han hadde omsorgen for.

Tingretten, som fann tiltalte skuldig etter alle postane i tiltalevedtaket, har ved straffutmålinga mellom anna vist til følgjande rettslege utgangspunkt:

Det ble den 25.06.2010 vedtatt en straffskjerpelse for domfellelser for seksuelle overgrep av barn under 10 år.

Forholdene har skjedd før denne straffskjerpelsen, men det har likevel skjedd en gradvis skjerpelse av straffen for seksuallovbrudd overfor barn de senere årene ut fra økende kunnskap om de langvarige skadevirkninger som seksuelle overgrep mot barn kan ha, og eldre rettspraksis har derfor mindre interesse, jf Rt-2009-1412.

Det skjedde også en gradvis skjerping av straffene etter lovendringen i 1992 og 2000, jf Rt-2003-214.

For å belyse straffenivået viser retten til Høyesteretts enstemmige dom inntatt i Rt-2011-238. Straffen ble der satt til fengsel i 3 år og 6 måneder for en 60 år gammel mann som fra 2000 til 2006 gjentatte ganger hadde hatt seksuell omgang med to mindreårige jenter, som var samboerens barnebarn. Den seksuelle omgangen besto i innføring av fingre i barnas skjeder ca. 10-15 ganger totalt.

I Rt-2010-85 ble straffen 4 år og 6 måneder. Misbruket startet da domfeltes stedatter var ca. 7 år. Domfelte holdt rundt henne ved flere anledninger og trykket og gned sitt kjønnsorgan mot henne. Ved én anledning gned han sin nakne og erigerte penis mot låret hennes mens de lå i samme seng. Fra hun var 8-9 år gammel, førte han ved flere anledninger hånden sin ned i skrittet hennes innenfor trusen og masturberte kjønnsorganet hennes. Ved noen anledninger førte han også en finger inn i skjeden hennes. Overgrepene ble gradvis grovere, blant annet ved at han slikket henne i skrittet. Da hun var 13 år førte han ved én anledning sin erigerte penis inn i skjeden hennes.

I Rt-2005-1766 ble straffen satt til fengsel i 9 år. Det var tale om langvarig vold og seksuelle overgrep mot sine døtre. Domfelte hadde der over en periode på 10 år ført sin penis, en finger og en dildo inn i skjeden på sin datter, slikket hennes i skrittet, fikk henne til å ta hans penis i munnen og masturbere seg. Overgrepene startet allerede i 3-4 års alderen og skjedde flere ganger i uken. Før hun var fylt 10 år gjennomførte han flere samleier med henne. I tillegg var det tale om massiv vold mot en annen datter.

Forholdene i vår sak er i ikke så graverende som i Rt-2005-1766, og straffen bør nok ligge noe lavere enn dette. Forholdene i vår sak er mer omfattende enn de to dommene inntatt i Rt-2011-238 og Rt-2010-85 og straffen skal ligge noe høyere ut fra overgrepenes grovhet og jentenes særlige sårbarhet.

Tingretten la til grunn at straffa, som eit utgangspunkt, bør liggja på 6 år og 6 månader.

Lagmannsretten kan i det vesentlege tiltre dei utgangspunkt tingretten har lagt til grunn i det førenemnde, og meiner at straffa som utgangspunkt bør liggja på 6 år og 6 månader.

Det føreligg imidlertid fleire svært straffskjerpande forhold.

Saka handlar om ei svært grov og kynisk utnytting av to stedøtre. I ein situasjon med ei sjukeleg og svakt fungerande mor, og der dei to stedøtrene mangla både nærverande biologiske fedre samt familie og nettverk elles, valde tiltalte tidleg å utnytta situasjonen. Han har særleg utnytta at mora har vore svært avhengig av han, og at jentene har innretta seg etter dette av omsyn til mora. Etter at mora fekk kunnskap om det seksuelle misbruket, utan å gjera noko for å bringa det til opphøyr, har tiltalte halde fram med å utnytta situasjonen, og jentene sin frykt for korleis mora ville klara seg utan han. Alt dette har skjedd medan familien stadig har vore på flyttefot, slik at dei to jentene har hatt ytterlegare utfordringar og vanskar med å få nettverk og stabilitet rundt seg. At mora, sjølv etter at tiltalte har erkjent seksuell omgang med C, har halde fram med å støtta tiltalte, underbyggjer kor grunnleggjande vanskeleg dei to jentene har hatt det sidan dei var høvesvis 8 og 11 år gamle.

Konsekvensane for dei to fornærma av det seksuelle misbruket, er omfattande og svært alvorleg. På mange måtar er konsekvensane likearta for båe dei to. Båe har hatt store vanskar i skulesituasjonen, og står i dag utan noko nemnande utdanning. Ingen av dei har klart å oppnå stabiltet i arbeidssamanheng, og i den grad dei har makta å stå i arbeid, har det vore meir kortvarige forhold. Båe har drive med sjølvskading over svært lang tid og dei har båe seinast påført seg sjølv skade tett opp mot ankeforhandlinga. B har hatt sjølvmordforsøk. C har hatt tankar om det same. For båe føreligg det sakkunnige uttalar som indikerer eit svært alvorleg men uavklart diagnosebilete. Noko av forklaringa på at dette bilete er uavklart, er at båe jentene slit med å gå i behandling, då dei framleis opplever det svært vanskeleg å opna seg om det det dei har opplevd. Det er imidlertid underbygd at det seksuelle misbruket er årsak til dei problema dei slit med, og at faglege vurderingar basert på ein uavklart nosituasjon tyder på at behandlingsopplegg opp mot 2 år er naudsynt for dei båe. Båe har forklart at dei slit med intimitet i forholdet til kjærestar. Tida som har gått etter tingretten si førehaving, har vist at problema til dei fornærma er vedvarande utan å avta, og såleis framstår konsekvensane for dei to meir alvorleg og omfattande ved ankeforhandlinga enn då saka stod for tingretten.

Basert på dei straffkjerpande moment, vil ei straff i dette tilfelle liggja opp mot sju års fengsel.

Tiltalte har krav på strafferabatt etter straffelova § 59 andre lekk. Då han vart konfrontert med at B ville gå vidare med sine skuldingar om seksuelt misbruk, valde han å oppsøkja politiet og erkjenna misbruket av C. I relasjon til straffelova § 59 andre lekk, må det leggjast til grunn at tiltalte har gjeve ei tilståing utan atterhald. Riktignok har tiltalte, seinast under ankeforhandlinga, forklart seg på ein svært støytande måte om korleis han opplevde C som spørrande og utforskande i forhold til dei nye former for seksuell omgang som tiltalte etterkvart gjorde seg skuld i. Sjølv om tingretten ikkje på nokon måte har lagt til grunn tiltalte si forklaring om dette, endrar det ikkje det forhold at han har gjeve ei slik tilståing som gjev krav på strafferabatt i forhold til den del av straffa som knyter seg til C.

I tillegg høyrer det med at saka har teke noko lenger tid enn ho burde, utan at det kan lastast tiltalte. B gav melding til politiet i juni 2010, medan dom i tingretten førelåg 23.08.2012. Lagmannsretten finn såleis at straffa skal reduserast noko på grunn av tidsbruken.

Lagmannsretten ser elles ingen formildande omstende.

Påtalemakta har gjort gjeldande eit strengare straffeforslag, basert på tiltalte har nytta seg av ankeretten utan at han har gjort gjeldande nye prov eller omstende. Lagmannsretten finn ikkje at det er grunnlag i dette tilfelle for å ta dette forslaget til følgje, sjølv om lagmannsretten er merksam på kor tyngjande ein ny runde i retten vert opplevd av dei fornærma.

Lagmannsretten finn ut frå ei samla vurdering at straff passande kan setjast til fengsel i 6 år og 3 månader.
 
Oppreisingserstatning

Ved førehavinga av krava om oppreisingserstatning har berre dei juridiske domarane delteke.

Det vert lagt til grunn at vilkåra for å ta til følgje krava om oppreisingserstatning er oppfylt i forhold til båe dei fornærma, jf skadeserstatningslova § 3-5 bokstav a) og b), jf § 3-3. Det faktum som er funne prova i det ovannemnde, vert lagt til grunn.

Lagmannsretten syner til og tiltrer dei rettslege utgangspunkt tingretten har lagt til grunn ved fastsetjinga av dei to oppreisingskrava.

Ved den konkrete utmålinga, syner lagmannsretten til dei moment og omstende som er synt til og vektlagt ved den ovannemnde straffutmålinga. Konsekvensane for dei fornærma av dei skadevaldande handlingar er svært alvorlege og omfattande. I tillegg har tida som har gått sidan saka stod for tingretten, synt at problem for dei fornærma er vedvarande utan å avta. På dette grunnlaget finn lagmannsretten at oppreisingserstatninga må setjast noko høgare enn det tingretten har gjort.

Lagmannsretten tiltrer tingretten si vurdering av at overgrepa sin omfattande karakter tilseier at oppreisingserstatninga til C vert sett noko høgare enn for B.

Lagmannsretten finn etter dette at oppreisingserstatninga etter ei samla vurdering vert å setja til kr 200 000 for B og kr 250 000 til C.
 
Sakskostnader:

Aktor har lagt ned påstand om sakskostnader. Lagmannsretten finn ikkje at det er grunnlag for å idøma sakskostnader i dette tilfellet.

Domen er samrøystes.

Domsslutning:
1. A, fødd 0.0.1971, vert dømd for brot på straffelova § 195 første lekk andre straffalternativ og andre lekk, jf straffelova § 213, slik desse føresegnene lydde fram til 11.08.2000, og for brot på straffelova § 195 første lekk andre punktum og andre lekk bokstav c), jf straffelova § 206, slik desse føresegnene lydde frå 11.08.2000, og for brot på straffelova § 199 første lekk, samt dei forhold der skuldspørsmålet er rettskraftig avgjort ved Haugaland tingretts dom av 23.08.2012, alt samanhalde med straffelova § 62 første lekk, til ei straff av fengsel i 6 – seks – år og 3 – tre – månader.

Til frådrag i fengselsstraffa kjem uthalden varetekt med 3 – tre – dagar.
2. A vert dømd til å betala oppreisingserstatning til B med 200.000 – tohundretusen – kroner innan 2 – to – veker frå forkynning av denne domen.
3. A vert dømd til å betala oppreisingserstatning til C med 250.000 – tohundreogfemtitusen – kroner innan 2 – to – veker frå forkynning av denne domen.
4. Sakskostnader vert ikkje idømd.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!