fbpx

LG-2012-84031-1: Erstatning etter seksuelt krenkende atferd

Sist oppdatert 4. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Fornærmede ble utsatt for seksuelt krenkende atferd mens hun sov, og ikke var i stand til å motsette seg handlingen. Tiltalte ble dømt til fengselsstraff for dette og en rekke andre forhold, samt dømt til å betale 90 000 kroner i oppreisning

 

A, født 0.0.1991, ble 09.02.2012, satt under tiltale ved Sunnhordland tingrett for overtredelse av:
I Straffeloven § 192 første ledd bokstav b
for å a skaffet seg seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen
Grunnlag:
Lørdag 11. september 2010 om kvelden/natten i — 00 i X, dro han ut ut en tampong fra Cs skjede, deretter satte han inn en ny tampong i skjeden hennes. C sov og/eller var overstadig beruset og ute av stand til å motsette seg handlingen.
II Straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. annet ledd bokstav a
for å a skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd og den seksuelle omgangen var samleie.
Grunnlag:
Mandag 24. januar 2011 ca. kl. 1930 på sin bopel i underetasjen i — 0 i X holdt han B, f. 0.0.1995, fast samtidig som han tok av henne benklærne og førte sin penis inn i hennes skjede.
III Straffeloven § 196 første ledd
for å hatt seksuell omgang med barn under 16 år.
Grunnlag:
Til tid og på sted som beskrevet under post II forholdt han seg som der beskrevet overfor B, f. 0.0.1995.
IV Straffeloven § 350 annet ledd
for i beruset tilstand å ha forulempet eller voldt fare for andre
Grunnlag:
Lørdag 5. mars 2011 ca. kl. 19.50 i Y, inne på Scandic hotell, i beruset tilstand, stelte han i stand bråk og innlot seg i slåsskamp og således voldte fare for andre.
V Straffeloven § 326 nr 1
for å ha hindret eller søkt å hindre en offentlig tjenestemann i den lovlige utførelse av tjenesten eller vegret seg med å gi ham adgang til steder, hvor han var berettiget til dette
Grunnlag:
Lørdag 5. mars 2011 kl. 20.05 i Y på Scandic hotel, under pågripelse for ordensforstyrrelse, utøvde han over tid passiv motstand ved å stritte i mot og dra til seg hendene da han skulle påsettes håndjern, og hindret således polititjenestemennene under deres lovlige utførelse av tjenesten.

Det fremgår av tiltalebeslutningen at krav om oppreisning/erstatning vil bli fremmet av bistandsadvokater.
Sunnhordland tingrett avsa 30.04.2012 dom i saken med slik domsslutning:
1. A, fødd 0.0.1991, blir dømt for brot på strl. § 192 første ledd bokstav b og strl § 192 fjerde ledd, 1. straffalternativ, og strl. § 326 nr 1, til fengsel i 3 -tre- år og 6 -seks- månader. Soninga av 1 -eitt- år av straffa blir utsett etter strl. §§ 52 flg med ei prøvetid på 2 -to- år. Til frådag i straffa som skal sonast, går 3 -tre- dagar for varetektsfengsling.
2. A, fødd 0.0.1991, blir frifunnen for tiltalepost III og IV.
3. A, fødd 0.0.1991, blir dømt til å betala oppreisingserstatning til C med kroner 150 000,- – eitthundreogfemtitusen 00/100- og erstatning med kroner 1.803,- eittusenåttehundreogtre 00/00- med forfall to veker etter forkynning av dommen.
4. A, fødd 0.0.1991, blir dømt til å betala oppreisingserstatning til B med kroner 150 000,- – eitthundreogfemtitusen 00/100- med forfall to veker etter forkynning av dommen.
Påtalemyndigheten og A har i rett tid anket dommen til Gulating lagmannsrett.
Påtalemyndighetens anke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet hva gjelder tiltalebeslutningen post II og III, subsidiært straffutmålingen.
As anke gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet hva gjelder tiltalebeslutningen post I og II, samt straffutmålingen og avgjørelsen om oppreisningserstatning.
Ved Gulating lagmannsretts beslutninger av hhv. 25.05.2012 og 21.06.2012 ble ankene henvist til ankeforhandling.
Ankeforhandlingen ble holdt i Gulating lagmannsrett, Gulatingplass 1, Bergen, 19.-21.11.2012. Lagmannsretten hørte forklaringer fra tiltalte, de fornærmede, ett sakkyndig vitne og 9 vitner. Det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.
A er født 0.0.1991 og bor i — 00, 0000 X. Han arbeider som stillasarbeider, men går for tiden på kurs i regi av NAV, er ugift, har ingen å forsørge, mottar stønad fra NAV med brutto kr 5.800 per måned. Ut over ordinær grunnskole har han Vg 1 og Vg 2 innen elektro samt forkurs til ingeniør.
A erkjente straffeskyld for tiltalebeslutningen post III, men ellers ikke straffeskyld.
Lagretten har fått seg forelagt følgende spørsmål innenfor rammen av tiltalebeslutningen:
Spørsmål 1 – hovedspørsmål:
(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)
Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen, ved å ha forholdt seg slik:
Lørdag 11. september 2010 om kvelden/natten i — 00 i X, dro han ut ut en tampong fra Cs skjede, deretter satte han inn en ny tampong i skjeden hennes. C sov og/eller var overstadig beruset og ute av stand til å motsette seg handlingen?
Spørsmål 2 – hovedspørsmål:
(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)
Er tiltalte A skyldig i ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgang var samleie, ved å ha forholdt seg slik:
Mandag 24. januar 2011 ca. kl. 19.30 på sin bopel i underetasjen i — 0 i X holdt han B f. 0.0.1995 fast, og hadde vaginalt samleie?
Spørsmål 3 – hovedspørsmål:
(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)
Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, ved å ha forholdt seg slik:
Mandag 24. januar 2011 ca. kl. 19:30 på sin bopel i underetasjen i — 0 i X hadde han vaginalt samleie med B, f. 0.0.1995 ?
Spørsmål 4 – tilleggsspørsmål:
(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 3. For å svare nei på tilleggsspørsmålet kreves flere en seks stemmer)
Var A og B 24. januar 2011 omtrent jevnbyrdig i alder og utvikling?
Lagretten har besvart hovedspørsmål 1, 2 og 3 med ja med flere enn seks stemmer og tilleggsspørsmål 4 med ja.

Lagmannsretten traff deretter følgende beslutning:
Lagmannsretten finner ikke at det er ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte er skyldig i det i hovedspørsmål 2 beskrevne forhold. Lagmannsretten finner enstemmig at saken blir å behandle på nytt i medhold av strprl. § 376 c jf. § 376 a. På grunn av sammenhengen mellom hovedspørsmål 2 og hovedspørsmål 3 og tilleggsspørsmål 4 må også disse punktene behandles på nytt.
Lagmannsretten legger lagrettens kjennelse til grunn for dommen hva gjelder lagrettens svar på hovedspørsmål 1.
Tiltalte A er følgelig skyldig i en overtredelse av strl. § 192 første ledd bokstav b.
Ut over det som fremgår av spørsmålsskriftet legger lagmannsretten følgende til grunn ved reaksjonsfastsettelsen:
Fornærmede C og tiltalte kjenner hverandre fra videregående skole. Lørdag 11. september 2010 om kvelden var hun sammen med tiltalte og flere andre personer på «vorspiel/fest» hos D på X. Derfra dro de senere på kvelden hjem til tiltalte i — 00 på X. Flere av festdeltakerne drakk en god del alkohol og ble beruset. Fornærmede C ble overstadig beruset, og hun la seg derfor i tiltaltes seng. Der ble hun liggende å sove med skjørtet opptrukket slik at trusen og strømpebuksen vistes. Det er uklart om strømpebuksen var trukket ned til knærne eller helt opptrukket mens hun lå slik. I alle fall vistes tråden fra en innsatt tampong.
E, som var en av festdeltakerne, tok i løpet av kvelden/natten bilde med et mobilkamera av fornærmede som viste tråden fra tampongen som stakk ut av skjeden. Det er uklart hvilken rolle tiltalte hadde i den forbindelse, men lagmannsretten legger til grunn at han fikk se bildet av E. Lagmannsretten legger til grunn at de begge var godt beruset på dette tidspunkt.
Nær opp i tid til da bildet ble tatt dro tiltalte i tråden og trakk tampongen ut fra fornærmedes skjede og la den på en krakk. Kort tid etter angret tiltalte seg og fant ut at det han hadde gjort var vél drøyt. Han spurte derfor F som satt i stuen om hvordan han skulle gå frem for å sette inn en tampong. Hun forklarte at det bare var å ta av plasten og «pjåta den oppi».
Tiltalte fant deretter en tampong i fornærmedes veske, tok av plasten, trakk trusen hennes til side og satte en ny tampong inn i hennes skjede. Fornærmede skal i følge tiltalte ikke ha reagert verken da han dro ut tampongen eller da han satte inn den nye tampongen.
Fornærmede, som lå over hos tiltalte til dagen etter, har forklart at hun ikke merket noe da hun våknet. Tiltalte på sin side har forklart at han ikke våget å si noe til fornærmede om det som hadde skjedd.
Fornærmede ble først kjent med tiltaltes handlinger dagen deretter av sin venninne G, som var blitt fortalt av F, at tiltalte hadde satt inn en tampong i skjeden hennes.
Det som hadde skjedd spredte seg deretter på Facebook i nærmiljøet på X og ble alment kjent blant jevnaldrende på X. Fornærmede opplevde deretter stort ubehag fordi personer, kjente og ukjente, lo av henne og syntes det hele var morsomt. Hun fikk problemer med å delta i nærmiljøet av frykt for å bli gjort narr av og av frykt for at det verserte bilder av henne på internett som viser henne nedentil.
Historien spredte seg videre på internett på mange blogger og ble omtalt i riksdekkende media.
Fornærmede hadde først bestemt seg for å glemme det hele, men pga. at spredningen bare fortsatte utenfor hennes kontroll så anmeldte hun til slutt forholdet til politiet 22. desember 2010.
Fornærmede har mistanke om at det fortsatt verserer bilder av henne. E, som tok bilde av fornærmede, har forklart at han slettet bildet samme kvelden. Lagmannsretten har ikke klare holdepunkter for at det har versert et bilde av fornærmede etter denne kvelden da det ikke er ført bevis for at noen har sett et slikt bilde.
Ved straffutmålingen legger lagmannsretten vekt på i formildende retning at tiltalte straks han ble avhørt av politiet innrømmet forholdet, erkjente straffeskyld og samtykket til tilståelsesdom. Årsaken til at saken likevel ikke gikk til tilståelsesdom, skyldes at forsvareren anbefalte tiltalte å prøve lovanvendelsen for denne type handling. Lagmannsretten mener på denne bakgrunn at tiltalte har krav på strafferabatt etter bestemmelsen i strl. § 59 annet ledd. Lagmannsrett er videre av det syn at den seksuelle omgangen ligger i det nedre sjikt. Videre legger lagmannsretten i formildende retning vekt på at saken er blitt uforholdsmessig gammel. Tiltalte var på gjerningstidspunktet ung, 18 år og 9 måneder. Handlingen har preg av å være en «idiotisk gimmick» begått på impuls under rus, og det er ikke noe som tilsier at den var seksuelt motivert.
Det dreier seg likevel om en handling som innebærer en alvorlig integritetskrenkelse av fornærmede mens hun lå og sov.
Sakens spesielle karakter tilsier at de allmennpreventive hensyn ikke gjør seg gjeldende i samme grad som i de mer tradisjonelle voldtektssaker.
Det har vært anført at tiltalte er en av kildene til at opplysningene om det som skjedde spredte seg i nærmiljøet, og at han ikke gjorde noe for å stoppe dette. Lagmannsretten legger til grunn at tiltalte så snart han ble klar over at fornærmede var kjent med episoden så beklaget han overfor henne det som hadde skjedd. Lagmannsretten har ikke bevis for at tiltalte selv skal ha spredt historien i nærmiljøet eller på annen måte tilskyndet til dette. Etter at historien kom ut på Facebook har den levd sitt eget liv utenfor tiltaltes kontroll.
Lagmannsretten finner ikke særskilt veiledning i rettspraksis for straffenivået i en så pass spesiell sak som denne. Etter en samlet vurdering fastsettes straffen til fengsel i 1 år der 120 dager gjøres ubetinget og resten betinget med en prøvetid på 2 år, jf. strl. §§ 52 flg. Straffen er en fellesstraff med det forhold som ble rettskraftig avgjort ved Sunnhordland tingretts dom, nemlig en overtredelse av strl. § 326 nr. 1 Sistnevnte forhold ville isolert ført til bøtestraff og anses som en straffskjerpende omstendighet, jf. strl. § 63 annet ledd. Han tilkommer fradrag i straffen for utholdt varetektsfengsel med 3 dager, jf. strl. § 60 første ledd.
Bistandsadvokaten har nedlagt påstand om at fornærmede skal tilkjennes oppreisning for ikkeøkonomisk skade. Lagmannsretten – de juridiske dommere – finner at vilkårene for dette foreligger, jf. skadeserstatningsloven § 3-3 jf. § 3-5. Det vises til den beskrivelse som fremgår ovenfor. Fornærmede sliter fremdeles ved at hun kvier seg å oppsøke utesteder eller offentlige steder av redsel for at folk, så vel kjente som ukjente, skal kjenne til henne. Som nevnt ovenfor, kan tiltalte ikke lastes at saken har begynt å leve sitt eget liv med den uheldige følge dette har fått for fornærmede. Lagmannsretten mener likevel at krenkelsen av henne må tilsi at hun tilkjennes oppreisning for ikkeøkonomisk skade med et ikke ubetydelig beløp, og fastsetter denne til kr 90.000.
Fornærmede har videre krevet dekket utgifter hun er blitt påført i anledning saken med kr 1804. Tiltalte har akseptert kravet og han pålegges å erstatte dette.
Det er også fremmet krav om erstatning for inntektstap, til sammen kr 50.000, pga. ett år tapt inngang i arbeidslivet som følge av brudd på skolegang. Fornærmede begynte på folkehøgskole, og avbrøt senere skolegangen, og begynte i stedet å arbeide som ringevikar ved en barnehage. Lagmannsretten finner ikke sannsynliggjort at tiltaltes handling er årsaken til at hun sluttet på skolen og heller ikke at hun som følge av dette er blitt påført noe inntektstap. Kravet kan derfor heller ikke tas til følge.
Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. A, født 0.0.1991, dømmes for overtredelse av strl. § 192 første ledd bokstav b sammen med det forhold som er rettskraftig avgjort ved Sunnhordland tingretts dom av 30.04.2012, jf. strl. § 63 annet ledd til en straff av fengsel i 1 -ett- år. 8 -åtte- måneder av straffen gjøres betinget med en prøvetid på 2 -to- år, jf. strl. §§ 52-54. Han tilkommer fradrag i straffen for utholdt varetektsfengsel med 3 -tre- dager, jf. strl. § 60 første ledd.
2. A dømmes til å betale oppreisning for ikkeøkonomisk skade til C med kr 90.000 -nittitusen- innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse.
3. A dømmes til å betale erstatning til C med kr 1804 -attenhundreogfire- innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse.

Få bistand av en av våre bistandsadvokater i Oslo om du ønsker å anmelde voldtekt eller kreve erstatning etter seksuelle overgrep.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!