fbpx

LB-2012-168695: Erstatning etter seksuelle overgrep mot barn

Erstatning etter seksuelle overgrep mot barn

Sist oppdatert 17. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble dømt til fengsel i 120 dager etter gjentatte seksuelle overgrep mot et barn. Fornærmede som var 15 år da overgrepene fant sted, ble tilkjent 30 000kr i erstatning.

 

Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning 30. april 2012 satt A, født 0.0.1974 under tiltale for overtredelse av:
I Straffeloven § 196 første ledd

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år

Grunnlag:

Ved en anledning i tidsrommet høsten 2010 til våren 2011 på bakrommet til — [bedrift] i X stakk han en finger inn i vagina til B f. 0.0.1995 og beveget fingeren mens han hadde den inne i henne.
II Straffeloven § 200 annet ledd første punktum

for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år

Grunnlag:

I samme periode og på samme sted som nevnt i post I befølte han B f. 0.0.95 på brystene og i skrittet utenpå hennes klær og presset og/eller gnei seg mot kroppen hennes.

Saprsborg tingrett avsa 7. september 2012 dom med slik domsslutning:

A, født 0.0.1974, dømmes for overtredelse av
– straffeloven § 196 første ledd
– straffeloven § 200 annet ledd første setning til en straff av fengsel i 120 – etthundreogtjue – dager.

Straffeloven § 62 er anvendt.

Til fradrag går 2 – to – dager for utholdt varetekt.

namsdom

A, født 0.0.1974, betaler innen 14 – fjorten – dager oppreisningserstatning til B, født 0.0.1995, med 30 000 – trettitusen – kroner.

A har erklært anke over Sarpsborg tingretts dom av 7. september 2012. Anken gjelder bevisvurderingen under skyldspørsmålet for tiltalen postene I og II og oppreisningsspørsmålet. Ved Borgarting lagmannsretts beslutning 14. februar 2013 ble anken henvist til ankeforhandling.

Ankeforhandling ble holdt 5. og 6. september 2013 i Fredrikstad tingretts hus. Tiltalte, A, fornærmede B og fire vitner har gitt forklaring. Øvrig bevisførsel fremgår av rettsboken.

Forsvarer har nedlagt slik påstand:

A frifinnes for begge poster i tiltalen, subsidiært behandles på mildeste måte.

Aktor har nedlagt slik påstand:

A, f. 0.0.1974 dømmes for overtredelse av straffeloven § 196 første ledd og § 200 annet ledd første punktum sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 64 til en straff av fengsel i 5 – fem – måneder. Til fradrag i soningen kommer 2 – to – dager for utholdt varetekt.

A, f. 0.0.1974 dømmes til å betale saksomkostninger for Borgarting lagmannsrett.

Bistandsadvokaten har nedlagt slik påstand:

A dømmes til å betale oppreisning til B med 50 000 – femtitusen – kroner innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse.

Lagmannsretten bemerker:

Skyldspørsmålet

B er født 0.0.1995. Hun har forklart at hun møtte A høsten 2010 da hun hadde begynt i 10. klasse ved X ungdomsskole. De møttes ved — i X hvor A blant annet var utplassert fra NAV. A ga henne gratis sigaretter, men etter hvert ville han ha noe tilbake. Hun sa at hun kunne betale, men han svarte at han ikke ønsket penger. Hun forstod da hva han mente. Han sendte henne tekstmeldinger når hun kunne komme til — for å få sigaretter. Dette var som regel i «storefri» før — hadde åpnet. De første gangene ga hun ham en klem. Senere skjedde det som er beskrevet i tiltaltens post II. Han gned seg med underlivet inntil kroppen hennes og befølte henne på brystene utenpå klærne, til han fikk utløsning. Begge hadde klærne på. Dette skjedde ved en rekke anledninger. Alle gangene foregikk handlingen i en liten gang rett innenfor inngangsdøren til —. Han sa at han ikke skulle gjøre det flere ganger. Hun trodde på ham og fortsatte derfor å dra til ham for å få sigaretter.

Den siste gangen hun dro til — for å få sigaretter, skjedde det som er beskrevet i tiltalens post I. Dette var sent på høsten, mot juletider. Han stakk hånden inn i buksen hennes og én eller to fingre inn i hennes vagina. Han beveget fingeren, og det gjorde vondt. Han befølte henne på brystene under genseren og forsøkte å kysse henne på halsen. Hun syntes det var ekkelt og var redd for at noen skulle få vite om det. Etterpå slettet hun nummeret hans på mobilen sin. Han fortsatte å kontakte henne i et par uker etterpå, men hun svarte ikke på meldingene.

A har forklart at han solgte sigaretter til B. Én sigarettpakke kostet 50 kroner. Han kjøpte de i Sverige og tjente 20 kroner per pakke. Han solgte sigaretter til flere ungdommer som besøkte —. Dette var fordi han hadde dårlig råd. Han benekter å ha gjort noe av det som er skrevet i tiltalen. Han mener grunnen til at B sier dette kan være at hun blander med en annen sak.

Lagmannsretten er ikke i tvil om at A har forholdt seg slik som beskrevet i tiltalen. Det springende punkt for lagmannsretten har vært om særlig forholdet i tiltalens post I skjedde før 31. mars 2011, det vil tidspunktet da B ble 16 år. Lagmannsretten er imidlertid heller ikke i tvil om at begge forholdene skjedde før denne datoen, og at forholdene således rammes av straffeloven § 196 første ledd § 200 annet ledd første punktum.

B har gitt en detaljert, troverdig og sammenhengende forklaring. Hun har vært avhørt av politiet tre ganger, og har gitt samme forklaring fra hun ble avhørt av politiet første gang i august 2011, til hun forklarte seg i tingretten i september 2012 og frem til i dag. Hennes forklaring støttes på vesentlige punkter av hennes venninne, vitnet C. C gjemte seg bak en container eller sto ved bussholdeplassen rett ved siden av —, mens hun ventet på at B skulle gå inn på — for å hente sigaretter. Hun har observert at døren ble låst, og at det tok lengre tid enn det ville ta dersom hun bare hentet sigaretter. B betrodde seg i noen grad til C om hendelsene underveis. Etter dette ville ikke C at B skulle oppsøke —. Hun visste imidlertid at B kom til å gå dit uansett, og at det var tryggest at C fulgte henne. C var også flere ganger til stede da B mottok tekstmeldinger fra A om at hun kunne komme for å hente sigaretter.

I forbindelse med episoden i tiltalens post I, sto C og ventet på B ved treningssenteret på andre siden av gata. Denne gangen tok det lengre tid enn det pleide. B gikk rart etterpå, og hun oppførte seg annerledes. De hadde tullet og vært glade før B gikk til —. Da hun kom tilbake var hun stille og tankefull. B har i ettertid ikke fortalt C direkte hva som skjedde, men C har forstått det.

Når det gjelder gjerningstidspunktet for begge tiltalepostene, legger lagmannsretten til grunn at hendelsene skjedde sent på høsten og før jul 2010. Det vises til både B, C og Bs fostermor, vitnet Ds forklaringer på dette punkt. Både B og C har tidfestet perioden til før jul. Dette er basert på blant annet følgende: Episodene ved — førte til at det begynte å gå rykter om B på skolen. Hun var på denne tiden – sammen med C – blitt venn med en mann med navn E. Som følge av ryktene beynte B å skulke skolen. Hun dro i stedet hjem til E. Både B og C er klare på at hendelsene ved — var avsluttet da de begynte å besøke E. Dessuten fikk de da sigaretter hos E i stedet for hos A. I tillegg har B vist til at det var kaldt ute. Hun hadde på boblejakke, og det var isete på bakken.

Tidsangivelsen fra B og C stemmer også med observasjoner fra fostermor D. Hun forklarte at B fikk problemer på skolen ut over høsten. I møter med skolen kom det frem at B skulket, kom for sent til skolen og var en del av miljøet ved —. Dette ble tidfestet til senhøsten og frem mot jul 2010. Hun oppdaget samme periode sigarettpakker med utenlandsk skrift i skolesekken til B. Rundt juletider 2010 mottok D brev fra skolen om at B sto i fare for ikke å få vitnemål på grunn av mye fravær. B tok seg da betydelig sammen, sluttet å skulke og klarte å ta eksamen i alle fag. Det er etter lagmannsrettens syn ikke tvilsomt at forholdene beskrevet i tiltalen var avsluttet da B begynte sin snuoperasjon på skolen etter juleferien 2010.

Lagmannsretten finner det klart at B og C ikke har forvekslet tidsangivelsen for hendelsen i denne saken med saken mot E.

Etter dette har lagmannsretten kommet til at tiltalte har forholdt seg slik som beskrevet i tiltalen. Lagmannsretten legger videre til grunn at tiltalte var klar over at B var under 16 år fordi han visste at hun gikk på ungdomsskolen. Både de subjektive og objektive vilkår for straff er oppfylt, og tiltalte blir å dømme etter tiltalen.

Straffutmålingen

Straffenivået for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, er omtalt i Prop. 97 L (2009-2010) pkt 5.5.2.1 hvor det fremgår at straffenivået for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år bør skjerpes. Dette gjelder særlig ved samleie, men etter rettspraksis kommer straffeskjerpingen også til anvendelse ved andre former for seksuell omgang, slik tilfellet er i vår sak. Straffeskjerpingen trådte i kraft 25. juni 2010, og det er straffenivået som er etablert etter lovendringen som gjelder for vår sak.

Aktor har påstått fengsel i fem måneder. Lagmannsretten er – i likhet med tingretten – kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i 120 dager. Dette var også straffepåstanden i tingretten. Lagmannsretten legger til grunn at forholdene i tiltalens post II har skjedd minst ti ganger, og det er samlet sett tale om et alvorlig forhold. I skjerpende retning legger lagmannsretten vekt på at forholdet i post II gikk over noe tid, og at A har unyttet Bs sårbarhet på en kynisk måte ved å lokke med at hun skulle få gratis sigaretter. Det legges også vekt på at han ved post I påførte henne smerte.

Det følger av rettspraksis at det som den klare hovedregel skal ilegges ubetinget fengsel i slike saker. Det må foreligge spesielle forhold for at det kan være tale om betinget fengsel. Slike forhold foreligger ikke i denne saken. As personlige forhold er ikke av en slik art eller av en slik betydning at de kan begrunne en annen straffereaksjon, eller få betydning for straffutmålingen på annen måte.

I formildende retning tas det noe hensyn til saksbehandlingstiden. Saken ble avdekket ved at B var i avhør i forbindelse med en annen straffesak. Hun ble avhørt tre ganger i perioden august til oktober 2011. Tiltalte ble avhørt i oktober 2011. Illustrasjonsmappen er utarbeidet i november 2011. Etter dette må etterforskningen i det vesentlige anses avsluttet. Innstillingen til statsadvokaten ble sendt 15. mars 2012, og tiltale ble tatt ut 30. april 2012. Den tid som har gått frem til tiltale ble tatt ut kan i noen grad forklares med at det samtidig verserte etterforskning i en annen straffesak med blant annet B som fornærmet. Det er således ikke grunnlag for å tale om noen «liggetid». Saken ble videre tatt opp til doms i Sarpsborg tingrett 7. september 2012, og tiltalte anket dommen da den ble forkynt for ham 12. september 2012. Etter dette har det gått nesten ett år før saken er blitt behandlet i Borgarting lagmannsrett. Den tid som er gått etter at saken har vært ferdig etterforsket må gi noe reduksjon i straffen.

Straffeloven § 62 og § 64 kommer til anvendelse. Tiltalte dømmes for flere straffbare forhold som alle tilsier fengselsstraff. A ble videre 20. september 2012 ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 24 første ledd første punktum.

Sakskostnader idømmes ikke. Det vises til As økonomiske situasjon, og at han idømmes oppreisningserstatning.

Oppreisning

Etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b kan den som forsettlig eller grovt uaktsomt har påført krenkelser som nevnt i blant annet straffeloven § 196, pålegges å betale erstatning til den krenkede for «den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke økonomisk art». Det er opp til rettens skjønn å avgjøre om slik oppreisning skal idømmes og i tilfelle med hvilket beløp. Det følger av bestemmelsens annet punktum at det ved utmålingen av oppreisningen særlig skal legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig smertefull måte. Disse momentene vil også være relevante ved vurderingen av om oppreisning i det hele tatt skal idømmes.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at vilkårene for oppreisning foreligger, og at slik erstatning bør tilkjennes. Lagmannsretten finner bevist at forholdet har preget Bs livsutfoldelse. Hun har blitt kynisk utnyttet av en langt eldre mann en rekke ganger. I ettertid har hun følt skam, og hun har fortsatt skyldfølelse. Hun har blitt utsatt for rykter, og hun fikk problemer med å gå på skolen. Hun bor på en liten plass, og ryktene har preget henne i viktige ungdomsår. Tiltalte har ikke erkjent forholdene. Dette har også bidratt til rykteflommen og vanskeliggjort Bs situasjon. Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten – i likhet med tingretten – at oppreisningen bør settes til 30 000 kroner.

Domsslutning:
1. A, født 0.0.1974 dømmes for overtredelse av straffeloven § 196 første ledd og § 200 annet ledd første punktum sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 64 til en straff av fengsel i 120 – etthundreogtyve – dager. Til fradrag i soningen kommer 2 – to – dager for utholdt varetekt.
2. A, født 0.0.1974 dømmes til å betale oppreisning til B med 30 000 – trettitusen – kroner innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!