fbpx

ENV-2014-614: Erstatning etter ran

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født xxxx87

Vedtak av Erstatningsnemnda for voldsofre (nemnda)

Resultatet i saken:

NN tilkjennes ytterligere kr 481 440 i voldsoffererstatning fra staten.

 

Aktuelle saksopplysninger:

 

Dato: 15.08.2014
ENV saksnr: 2014/614 KFV saksnr: 13/09268
Klage mottatt SRF: 20.02.2014 Klage mottatt KFV: 23.12.2013

 

Hendelsesdato: 17.02. 2012
Politianmeldt: 17.02.2012 (X politidistrikt)
Avgjort: Henlagt grunnet ukjent gjerningsmann: 18.05.2012
Søknadsdato: 04.07.2013
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven (med senere  endringer).

 

NN skal ha blitt slått i hodet og venstre hånd med en flaske under et ran i X av en ukjent skadevolder. Som følge av dette skal søker ha fått kuttskader i hodet, knusningsskade i hånden, samt psykisk skade.

Klagen gjelder vedtak av 26. november 2013 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget kr 30 0000 i oppreisning. Kravene om erstatning for ødelagte klær, erstatning for lidt og fremtidig inntektstap, erstatning for studielån og private lån og menerstatning ble avslått.

Klagen er etter det nemnda forstår begrunnet med at oppreisningsbeløpet er for lavt. I klagen er det vist til at både inntektstapet og låneopptakene må anses sannsynliggjort på bakgrunn av den fremlagte dokumentasjon. Videre fremgår det at søker vil komme tilbake til et eventuelt krav om menerstatning på et senere tidspunkt. Kravet om erstatning for ødelagte klær er frafalt.

Vurdering av saken:

Nemnda legger til grunn av vilkårene for å tilkjenne voldsoffererstatning er tilstede og viser til ovennevnte vedtak fra KFV.

Oppreisning

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6. Ved fastsettelsen av oppreisningen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

Nemnda er enig med KFV i at oppreisningsbeløpet passende kan settes til kr 30 000. Ved vurderingen er det tatt høyde for at søker ble utsatt for et overfall som har fått alvorlige følger for henne både gjennom fysiske og psykiske plager. Oppreisningsnivået for denne typen straffbare handlinger ligger likevel i nemndspraksis og rettspraksis i denne størrelsesorden.

Nemnda gjør oppmerksom på at en eventuell varig medisinsk skade av et visst omfang i venstre hånd vil kunne kompenseres gjennom menerstatning.

Lidt og fremtidig inntektstap

Voldsoffererstatningen skal dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter personskaden antas å påføre skadelidte i fremtiden, jf. voldsoffererstatningsloven § 4. Det er et vilkår at det foreligger årsakssammenheng mellom tapet og den skadevoldende handling.

Det er krevd kr 326 500 i erstatning for lidt inntektstap som følge av at søkers utdannelse ble 1 år forsinket etter voldshendelsen. Det fremgår av sakens dokumenter at utdanningen ble fullført i juni 2013, men at søker fortsatt ikke har vært i stand til å arbeide i full stilling. Søker mottar etter det opplyste per dags dato fortsatt arbeidsavklaringspenger.

Nemnda anser på bakgrunn av de fremlagte opplysningene at det er sannsynliggjort at søker som følge av voldshandlingen ikke kunne fullføre utdanningen som planlagt. Spørsmålet er hvorvidt forsinkelsen har medført et økonomisk tap for søker.

Det fremgår av vedtak av 31. juli 2012 fra NAV at søker ble innvilget arbeidsavklaringspenger fra 16. juni 2012, som var tidspunktet da sykestipendet fra Lånekassen opphørte. Arbeidsavklaringspengene ble innvilget til og med 28. februar 2013, idet søker fra 1. mars 2013 gjenopptok studiene.

Videre fremgår det av sakens dokumenter at søker fra 21. august 2013 til og med 31. mai 2014 igjen ble innvilget arbeidsavklaringspenger, hvilket innebærer at søker fortsatt hadde nedsatt arbeidsevne da utdanningen ble fullført. Nav har per telefon opplyst at søkers arbeidsavklaringspenger nå er forlenget til og med 31. desember 2014. Nemnda anser på bakgrunn av den medisinske dokumentasjonen at voldshandlingen er årsaken til at søker i juni 2013 fortsatt ikke var i stand til å arbeide. Det foreligger dermed grunnlag for å tilkjenne erstatning for inntektstap til og med desember 2014.

Nemnda legger på bakgrunn av sakens opplysninger til grunn at søker har mottatt totalt kr 235 144 i arbeidsavklaringspenger, herunder kr 82 160 i 2012 og kr 82 136 i 2013. Sistnevnte er opplyst i telefonsamtale med Skatteetaten 8. mai 2014. Når det gjelder inneværende år, legger nemnda til grunn at søkers arbeidsavklaringspenger beregnes etter en dagsats på kr 656 til og med april 2014, og en dagsats på kr 680 fra 1. mai 2014. På bakgrunn av dette, legger nemnda til grunn at søker vil motta til sammen kr 174 712 i arbeidsavklaringspenger i 2014. Disse ytelsene gjøres det fullt fradrag for ved utmålingen av inntektstapet, jf. voldsoffererstatningsloven § 9.

Ved vurderingen av differansen mellom hvilken inntekt søker antas å ha hatt uten skaden, tar nemnda utgangspunkt i vedlagte utskrift fra Statistisk sentralbyrå. Av denne fremgår det at gjennomsnittlig månedslønn for en heltidsansatt innen frisering og annen skjønnhetspleie per 1. oktober 2012 var kr 26 900 (kr 322 800 per år). Nemnda finner ikke grunnlag for å legge til grunn en høyere forventet inntekt, da søker i juni 2012 ville ha vært helt nyutdannet.

Nemnda legger på bakgrunn av det ovennevnte til grunn at søker som følge av voldshandlingen er påført et inntektstap i perioden 16. mai 2012 til og med 31. desember 2014. Basert på den månedslønnen som er beskrevet ovenfor sammenholdt med de ytelser søker har mottatt i samme periode, viser en beregning i dataverktøyet Erstatningsjus at søkers inntektstapet utgjør kr 481 440, herunder kr 92 690 i 2012, kr 240 664 i 2013 og kr 148 086 i 2014.

Nemnda bemerker at erstatning for tapt arbeidsinntekt er skattepliktig, og at det er søker selv som må foreta innberetning til skattemyndighetene.

Etter nemndas oppfatning foreligger det på nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelige opplysninger til å vurdere hvorvidt det vil påløpe et fremtidig inntektstap etter desember 2014.

Studielån og private lån

Det er krevd kr 27 840 i erstatning for påløpt studielån fra søker gjenopptok studiene 1. mars 2013 og frem til utdanningen ble fullført i juni s.å. Videre er det krevd til sammen kr 40 00 i erstatning for private lån fra familiemedlemmer til dekning av livsopphold i juni, juli og august 2013.

Søker har begrunnet tapet med at hun som følge av voldshandlingen ikke var i stand til å arbeide ved siden av studiene og lånte penger fra de ovennevnte.

Nemnda viser til at søker nå tilkjent erstatning for lidt inntektstap i samme periode og anser at det vil innebære en dobbel kompensasjon dersom søker også skal innvilges erstatning for økte studieutgifter og låneopptak. Kravene blir følgelig å avslå.

Klagen har delvis ført frem.

Vedtak:

NN tilkjennes ytterligere kr 481 440 i voldsoffererstatning fra staten.

Les mer om retten til bistandsadvokat etter ran.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!