fbpx

LB-2012-191772: Erstatning etter mishandling av ektefelle, samt seksuelt overgrep av datter

Sist oppdatert 6. august 2015 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble anmeldt for en rekke seksuelle overgrep av sin datter fra hun var 10 til 12 år gammel, samt for å ha langvarig utøvd familievold mot sin kone. Mishandlingen av ektefellen foregikk flere ganger med barna til stede. Tiltalte ble dømt til fengsel i 9 år, samt til å betale oppreisning til sin datter på 230 000 kroner, og sin ektefelle på 70 000 kroner. Datteren fikk høyere oppreisning enn normen tilsier, da overgrepene foregikk over en lengre periode, misbruk av tillitsforhold og hennes unge alder da voldtektene fant sted.

 

A er født 0.0.1971. Han bor i Adresse 1 på Sted 1 i Østfold. Han er — [yrke], men er for tiden uten arbeid og mottar arbeidsavklaringspenger. Han sitter nå i varetekt på grunnlag av andre straffbare forhold.

Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning 23. oktober 2012 satt A under tiltale for overtredelse av:
I Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a

for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang herunder samleie

Grunnlag:

Ved flere anledninger i perioden fra begynnelsen av sommeren 2009 til og med juni 2011, i Adresse 1 i Sted 2, i campingvogn på Adresse 2 i Sted 3, i Sted 4 i USA og i Tyrkia, førte han penis inn i anus til sin datter B, født 0.0.1999, og ved minst en anledning førte han penis inn i hennes vagina. Ved flere anledninger slikket han hennes kjønnsorgan, og ved minst en anledning førte han en eller flere fingre inn i hennes skjede samt at han fikk henne til å masturbere sin penis. Den seksuelle omgangen skjedde i forbindelse med at han truet med å drepe moren hennes, han holdt foran munnen hennes, dro av henne trusen med makt, dro bena hennes fra hverandre og/eller ved at han dro hennes hånd mot sitt kjønnsorgan.
II Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie

Grunnlag:

Til tid og på sted som beskrevet i post I, forholdt han seg som der beskrevet overfor B, født 0.0.1999.
III Straffeloven § 197

for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje

Grunnlag:

Til tid og på sted som beskrevet i post I, forholdt han seg som der beskrevet overfor sin datter B.
IV Straffeloven § 200 annet ledd jf tredje ledd

for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201.

Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på at handlingen er misbruk av slektskapsforhold.

Grunnlag:

Ved en anledning i 2006 eller 2007 i Adresse 1 i Sted 2 trakk han ned buksen til knærne og fikk deretter begge sine døtre, B, født 0.0.1999, og C, født 0.0.1998, til å ta på sin penis.
V Straffeloven § 219 første ledd

for perioden forut for 31. desember 2005

for ved mishandling eller annen lignende atferd oftere eller grovt å ha krenket sine plikter mot ektefelle eller barn som på grunn av sykdom, alder eller andre omstendigheter er ute av stand til å hjelpe seg selv og for perioden fra og med 1. januar 2006 for grovt eller gjentatt å ha mishandlet, ved å ha truet, tvunget, begrenset bevegelsesfriheten til, øvet vold mot eller på annen måte ha krenket sin tidligere eller nåværende ektefelle, sin eller dennes slektning i rett nedstigende linje, sin slektning i oppstigende linje

Grunnlag:

a)

I tiden 1996 – desember 2010 i Sted 2 eller omegn, opptrådte han gjentatte ganger voldelig overfor sin samboer og senere ektefelle D. Han slo henne, tok kvelertak på henne, kastet og/eller slo gjenstander mot henne, dyttet henne, dro henne etter håret, og uttalte at hun ikke var verdt noe eller lignende, herunder:

i) Nyttårsaften 1996/1997 på bopel i Adresse 3 i Sted 2 kastet han en lysestake mot sin samboer D slik at hun fikk et kutt i overarmen som måtte syes.

ii) Våren/sommeren 1997 på bopel i Adresse 4 i Sted 2, inne på badet, slo han sin samboer D i ansiktet med knyttet hånd slik at hun fikk en hevelse.

iii) I 1999 på bopel i Adresse 5 i Sted 2 tok han tak i håret til sin ektefelle D og slo hodet hennes gjentatte ganger mot parkettgulvet, slik at hun fikk store hodesmerter og et kutt over venstre øye som blødde mye.

iv) Kort tid senere i 1999 på bopel i Adresse 5 i Sted 2, i sengen på soverommet, satte han seg skrevs over sin ektefelle D og tok med begge hender kvelertak rundt hennes hals. Han klemte til rundt halsen hennes og holdt så lenge at hun var sikker på at hun skulle dø og hun følte hun var nær ved å besvime før han slapp grepet.

v) På en hytte i Sted 5 2001 dyttet eller dro han sin ektefelle D slik at hun falt overende på gulvet. Han stakk deretter gjentatte ganger med en gaffel mot hennes overkropp og mot hennes hode, slik at hun fikk et sår på venstre kinnbein som blødde. Samtidig dro han av hår fra hennes hode.

vi) Våren 2004 på bopel i Adresse 1 i Sted 2 slo han sin ektefelle D i ansiktet med knyttet hånd. Han dro eller dyttet henne deretter ned på gulvet før han slo en kjøkkenstol mot hennes kropp slik at stolen ble ødelagt.

vii) I juli-august 2010 på bopel i Adresse 1 i Sted 2, inne på badet, tok han tak i hodet til D og dunket dette mot den flislagte veggen.

Idet hun flyktet ut fra badet slo han henne to eller tre ganger i korsryggen med knyttet hånd.

b)

I tiden 1998-desember 2010 på sted som nevnt i grunnlag a, har han ved gjentatte anledninger krenket sin datter C, født 0.0.1998, ved at datteren har observert eller overhørt mishandlingen av moren, og ved en anledning i 2009 på bopel i Sted 2 slo han datteren med knyttet hånd i magen.

c)

I tiden 1999-desember 2010 på sted som nevnt i grunnlag a, har han ved gjentatte anledninger krenket sin datter B, født 0.0.1999, ved at datteren har observert eller overhørt mishandlingen av moren.

d)

I tiden 2003-desember 2010 på sted som nevnt i grunnlag a, har han ved gjentatte anledninger krenket sin sønn E, født 0.0.2003, ved at sønnen har observert eller overhørt mishandlingen av moren.
VI Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 24 første ledd første pkt

for å ha ført motorvogn uten å inneha gyldig førerkort, eventuelt gyldig kompetansebevis, for vedkommende gruppe av motorvogner

Grunnlag:

a)

Torsdag 11. august 2011 ca. kl. 0930 i Adresse 1 i Sted 2, førte han Audi personbil med kjennemerke BD*****, til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

b)

Natt til lørdag 12. november 2011 ca. kl. 0035 på rv. 109 ved avkjøring mot Lisleby i Fredrikstad, førte han Peugeot personbil, med kjennemerke AD*****, til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

Det tas i medhold av strl. § 33 og 33a forbehold om å nedlegge påstand om kontaktforbud på ubestemt tid for så vidt gjelder enhver form for kontakt med D, C, B og E.

Straffeloven § 12 nr. 3 bokstav a får anvendelse.

Straffeloven § 62 første ledd og straffeloven § 63 annet ledd får anvendelse.

Påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede forbeholdes nedlagt.

Denne tiltalebeslutning trer i stedet for tiltalebeslutning av 14. mai 2012.

Sarpsborg tingrett avsa 1. november 2012 dom med slik domsslutning:

A, født 0.0.1971, dømmes for overtredelse av
– straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a
– straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ
– straffeloven § 197
– straffeloven § 200 annet jf tredje ledd
– straffeloven § 219 første ledd (4 overtredelser)
– vegtrafikkloven § 31 første ledd jf § 24 første ledd første setning (2 tilfeller)

til en straff i fengsel i 8 – åtte – år.

Straffeloven §§ 62 og 63 er anvendt.

Til fradrag i straffen går 19 – nitten – dager for utholdt varetekt.

I medhold av straffeloven §§ 33 og 33 a idømmes A kontaktforbud på ubestemt tid overfor D, B, C og E.

Forbudet gjelder enhver kontakt, både i form av fysiske tilnærmelser og annen kontakt i form av for eksempel telefonoppringninger, tekstmeldinger, brev, eposter, meldinger og kommunikasjon via internett osv.

NAMSDOM

A, født 0.0.1971, dømmes til innen 14 – fjorten – dager å betale oppreisningserstatning til B, født 0.0.1999, med 230.000 – tohundreogtrettitusen – kroner

D, født 0.0.1977, med 100.000 – etthundretusen – kroner

C, født 0.0.1998, med 70.000 – syttitusen – kroner

E, født 0.0.2003, med 50.000 – femtitusen – kroner.

A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post I, II, III, IV og V bd, samt straffutmålingen. Den er ved lagmannsrettens beslutning 14. desember 2012 henvist til ankeforhandling for så vidt gjelder post I, II, III og IV. For øvrig er anken over bevisbedømmelsen nektet fremmet.

Tiltalte begjærte også ny behandling av de sivile rettskrav som ble pådømt av tingretten. Begjæringen ble tatt til følge.

Ankeforhandling er holdt 16., 17. og 18. april 2013 i Sarpsborg tinghus. A og tre vitner har møtt og gitt forklaring. Tre dommeravhør ble avspilt. Øvrig bevisførsel fremgår av rettsboken.

Lagmannsretten var ved ankeforhandlingen satt med lagrette i medhold av straffeprosessloven § 352. Lagretten ble overensstemmende med tiltalebeslutningen stilt følgende fem hovedspørsmål og fire tilleggsspørsmål:

Spørsmål 1 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd?

Grunnlag:

Ved flere anledninger fra sommeren 2009 til sommeren 2011 i Østfold, USA og Tyrkia førte han penis inn i anus til sin datter B og/eller førte penis inn i hennes skjede og/eller slikket hennes kjønnsorgan og/eller førte en eller flere fingre inn i hennes skjede og/eller fikk henne til å masturbere hans penis. Han oppnådde dette ved at han truet med å drepe moren hennes og/eller holdt foran munnen hennes og/eller dro av henne trusen med makt og/eller dro bena hennes fra hverandre og/eller ved at han dro hennes hånd mot sitt kjønnsorgan.

Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmål skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 1. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er en eller flere av de i spørsmål 1 beskrevne handlinger å anse som samleie?

Spørsmål 3 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år?

Grunnlag:

I tidsrom og på sted som nevnt i spørsmål 1, gjennomførte han en eller flere av de der beskrevne handlinger overfor B, født 0.0.1999.

Spørsmål 4 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmål skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 3. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er en eller flere av handlingene i spørsmål 3 å anse som samleie?

Spørsmål 5 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje?

Grunnlag:

I tidsrom og på sted som nevnt i spørsmål 1, forholdt han seg som der beskrevet overfor sin datter B.

Spørsmål 6 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd?

Grunnlag:

En gang i 2006 eller 2007 i Sted 2 trakk han ned buksen til knærne og fikk sin datter C, født 0.0.1998, til å ta på hans penis.

Spørsmål 7 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmål skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 6. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er den i spørsmål 6 beskrevne handling begått under særdeles skjerpende omstendigheter?

Spørsmål 8 – hovedspørsmål:

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd?

Grunnlag:

En gang i 2006 eller 2007 i Sted 2 trakk han ned buksen til knærne og fikk sin datter B, født 0.0.1999, til å ta på hans penis.

Spørsmål 9 – tilleggsspørsmål:

(Dette spørsmål skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 8. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er den i spørsmål 8 beskrevne handling begått under særdeles skjerpende omstendigheter?

Alle spørsmålene ble besvart med ja. Lagrettens kjennelse legges til grunn for dommen, jf. straffeprosessloven § 40 første ledd.

Aktor har lagt ned slik påstand:

A, født 0.0.1971, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a, straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, straffeloven § 197, straffeloven § 200 annet ledd jf tredje ledd, og de forhold som er rettskraftig avgjort ved Sarpsborg tingretts dom av 1. november 2012, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og straffeloven § 63 annet ledd til en straff av fengsel i 9 – ni – år. Til fradrag i straffen kommer 19 dager i utholdt varetektsarrest.

Bistandsadvokaten har lagt ned slik påstand:
1. A f. 0.0.71 dømmes til å betale oppreisning til B f. 0.0.99 fastsatt etter rettens skjønn innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse.
2. A dømmes til å betale oppreisning til C f. 0.0.98 fastsatt etter rettens skjønn innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse.

Forsvareren la ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte. Han presiserte at begjæringen om ny behandling av de sivile krav bare gjaldt oppreisningskravene til B og C. For oppreisningskravene til D og E var begjæringen om ny behandling bare rettet mot ansvarsgrunnlaget og ikke mot beløpenes størrelse. Da anken var nektet fremmet for de forholdene der disse to var fornærmet, ble begjæringen om ny behandling av disses krav ikke opprettholdt.

Lagmannsretten legger etter bevisførselen følgende faktum til grunn for straffutmålingen:

I tidsrommet sommeren 2009 til sommeren 2011 har A ved flere anledninger hatt seksuell omgang med sin datter B. B er født i februar 1999 og var vel 10 år ved periodens begynnelse og vel 12 år da siste straffbare handling fant sted.

Den seksuelle omgangen omfattet minst ti samleier som er tid- og stedfestet. Det første var et analt samleie som fant sted sommeren 2009 i familiens hjem i Østfold, i sengen på rommet til B. Samme sommer var det to anale samleier under en ferietur til USA. Sommeren 2010 hadde A minst to anale samleier med datteren på ferie i en campingvogn i Østfold, og i juli samme sommer ett analt samleie på familieferie i Tyrkia. Det første vaginale samleiet fant sted i hjemmet høsten 2010 like etter skolestart, og det andre ikke lenge etter, i slutten av september. I juni 2011 var det ett analt samleie.

I tillegg omfattet den seksuelle omgangen gjentatte tilfeller av slikking av Bs kjønnsorgan, innføring av fingrene i skjeden hennes og at tiltalte tvang henne til å masturbere ham. Hyppigheten av overgrepene er av B beskrevet som «så var det liksom hele tiden» og videre «en gang i måneden eller, så var det en gang i uka på helgen. Eller noe sånt. Det var på helgen, og tenkte jeg: jasså, gjør han ikke det denne uka. Men så gjorde han det på ukedagene også se. Noen ganger.»

Den seksuelle omgangen ble gjennomført ved at tiltalte truet med å drepe Bs mor, ved at han holdt henne for munnen så hun ikke skulle skrike eller gråte, ved at han dro ned trusen hennes med makt eller ved at han presset bena hennes fra hverandre.

Ved en anledning i 2006 eller 2007 i hjemmet gikk tiltalte rundt i stuen med buksen nede og fikk B og søsteren C til å berøre sin erigerte penis. C er født 0.0.1998 og var på det tidspunktet åtte eller ni år. B var syv eller åtte år.

Lagmannsretten skal utmåle en passende straff for minst ti tilfeller av voldtekt til samleie (straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf. annet ledd bokstav a) og et stort antall tilfeller av voldtekt til annen seksuell omgang.

Samtlige tilfeller av seksuell omgang er også overtredelse av straffeloven § 195 om seksuell omgang med barn under 14 år, hvorav minst ti tilfeller var samleie, og straffeloven § 197 om seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

Straffen skal også omfatte forledelse av barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd ved én anledning overfor to fornærmede og utgjør to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd. Siden B og C er As døtre som han hadde omsorgen for, er handlingene begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi de innebærer misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold og nært tillitsforhold.

I tillegg skal straffen omfatte de forholdene der skyldspørsmålet ble rettskraftig avgjort ved tingrettens dom.

Overtredelsen av straffeloven § 219 omfatter en rekke forhold. Fra 1996 til 2010 har A gjentatte ganger slått, dyttet og tatt kvelertak på sin samboer og senere ektefelle D, som er barnas mor. Han har også kastet gjenstander mot henne, dratt henne etter håret, dunket hodet hennes i gulvet, stukket henne med en gaffel og ydmyket henne verbalt ved å si at hun ikke var noe verdt eller liknende. Som følge av handlingene fikk D blant annet et kutt i overarmen som måtte sys, hevelser i ansiktet, store hodesmerter, et kutt over venstre øye og et sår på venstre kinnben som har etterlatt et varig arr. Overtredelsen av § 219 omfatter også krenking av døtrene C og B og sønnen E ved at de har vært vitner til mishandlingen av moren. For Cs del omfatter domfellelsen også en selvstendig krenkelse i form av slag med knyttet hånd i magen.

I tingretten ble A også dømt for to tilfeller av kjøring uten førerkort, jf. vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 24 første ledd første punktum.

De dominerende forhold ved straffutmålingen er overgrepene mot B. Også mishandlingen av D er meget alvorlig.

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at straffenivået for seksuelle overgrep og for mishandling i nære relasjoner er blitt skjerpet de senere år, i takt med den økede kunnskap man har fått om skadevirkningene for de fornærmede. Revisjonen av straffeloven kapittel 19 i august 2000 innebar flere skjerpelser av strafferammer så vel som straffenivå. En ytterligere skjerping skjedde ved lov 25. juni 2010. Endringen i § 219 som trådte i kraft 1. januar 2006, innebar også en skjerpelse. Forholdene i vår sak er begått dels før, dels etter disse siste lovendringene.

Ved den konkrete utmålingen har lagmannsretten i skjerpende retning lagt vekt på at overgrepene mot B foregikk over et tidsrom på to år og at de anale samleiene var meget smertefulle. Det er videre skjerpende at de to vaginale samleiene foregikk uten kondom, med den risiko for graviditet som det innebærer. B hadde på det tidspunktet hatt sin første menstruasjon. Det første av disse samleiene var med sædavgang, og dagen etter da B kom fra skolen, fikk tiltalte henne til å svelge en «angrepille». Det er også straffskjerpende at B over lang tid har levd i stadig frykt for nye overgrep fra sin far, som skulle være en omsorgsperson for henne. Overgrepene har for det meste skjedd i hjemmet, i Bs egen seng, hvor hun mer enn noe annet sted skulle kunne føle seg trygg. Forgjeves forsøkte hun å søke tilflukt hos sine søsken de gangene hun fryktet at faren ville oppsøke henne om natten. For B må truslene om å drepe mor ha fremstått som høyst reelle, idet hun over lang tid hadde vært vitne til fars mishandling av mor. Da overgrepene fant sted, var B mellom 10 og 12 år gammel. Hun var i en sårbar alder og på terskelen til puberteten.

Det er videre straffskjerpende at overgrepene har fått alvorlige helsemessige skadevirkninger for B. Hennes behandler, psykolog Hedvig Johanne Seilø, har uttalt at hun oppfyller kriteriene for posttraumatisk stresslidelse. Hun lever fortsatt i frykt. Det heter videre i psykologens rapport datert 10. april 2013:

Pasienten har emosjonelt distansert seg fra hendelsene i et forsøk på å mestre en uutholdelig livssituasjon. Pasienten har p.t en god overflatefungering på skolen. Pasienten ivaretar personlig hygiene og opprettholder daglige aktiviteter. Pasienten fungerer godt faglig og har jevnlig kontakt med venner.

Pasienten formidler at hun strever med konsentrasjon. Pasienten beskriver at hun lett blir irritert, spesielt på sin søster. Pasienten formidler at hun har hatt tilbakevendende mareritt om far. Pasienten beskriver hallusinasjoner, at hun har sett far i vinduet og på rommet sitt. Pasienten har vært redd for at far skal oppsøke familien. Pasienten har aversive reaksjoner på lyder som minner om far, stimulus som oppfattes som truende. Pasienten beskriver at lyden av fars bil påkaller kroppslige reaksjoner i form av kvalme og svimmelhet. Pasienten reagerer på ord som far har brukt under overgrep, f.eks. ordet «pus» fører til sterkt ubehag, fungerer som traumatiske påminner. Pasienten opplever å overveldes av følelser. Hun kan da gråte voldsomt. Hun har vanskelig for å regulere følelser og adferd.

Under samtaler med u.t. viser pasienten lite affekt når hun beskriver hendelser. Minnene er fragmenterte og usammenhengende. Pasienten klarer ikke å gjenkalle minner fra før overgrepene startet. Pasienten har en tydelig fornemmelse av at hun aldri har vært trygg. Pasienten utviser manglende evne til å huske viktige aspekter ved egen livshistorie. Pasienten formidler at hun ikke klarer å se for seg far, eller forestille seg stemmen hans. Pasienten har minner om fars ånde, som plutselig melder seg (som lukt). Pasienten beskriver at hun får «jernteppe» når hun tenker på far. Pasienten har et negativt forhold til egen kropp. …

Når det gjelder overtredelsen av straffeloven § 219, er det også der skjerpende at handlingene foregikk over et langt tidsrom – hele 14 år. Den vold og de ydmykelser A har utsatt D for, har ikke bare rammet henne. De har også utsatt samtlige av de tre barna for utrygghet og frykt over lang tid, i tillegg til at C selv er blitt slått en gang.

A er straffedømt syv ganger tidligere, i det vesentlige for vinningsforbrytelser, kjøring i beruset tilstand og narkotikaovertredelser. Han er også straffedømt for vold, blant annet forsøk på grovt ran i 1993, overtredelse av straffeloven § 238 (med motorvogn) i 1997 og overtredelse av straffeloven § 229 i 2002. Disse domfellelsene tillegges en viss vekt i skjerpende retning.

A har for lagmannsretten erkjent et visst omfang av seksuelle handlinger begått mot B i tiden 2009 – 2011. Lagmannsretten har lagt noe vekt på erkjennelsen i formildende retning.

Forsvareren har fremlagt en erklæring fra As fastlege datert 10. april 2013. Det fremgår der at tiltalte har hatt problemer med rusmisbruk siden 1990, at han på tidspunktet for erklæringen var inne i en akutt misbrukssituasjon og at man nå hadde planlagt en rehabilitering. At de fleste av de straffbare handlingene synes å være begått i beruset tilstand, kan etter lagmannsrettens syn ikke få noen betydning ved straffutmålingen. For øvrig har lagmannsretten for få opplysninger om en mulig rehabilitering til å kunne gi noen anbefalinger med hensyn til soningen.

Etter en samlet vurdering er lagmannsretten kommet til at en straff av fengsel i ni år er passende. Ved vurderingen har lagmannsretten funnet en viss veiledning i Rt-2010-124, der straffen ble satt til fengsel i syv år for et mindre antall voldtekter mot to døtre på henholdsvis 12 og 13 år samt overtredelse av § 219. De straffbare forholdene i vår sak er vesentlig mer alvorlige og omfattende. I tillegg kommer at avgjørelsen fra 2010 i sin helhet omfatter forhold fra før straffskjerpelsen samme år.

Straffeloven § 62 første ledd er anvendt. For så vidt gjelder overtredelsen av vegtrafikkloven, har lagmannsretten anvendt straffeloven § 63 annet ledd. Det fremgår av straffeutskriften at tiltalte tidligere er domfelt tre ganger for kjøring uten førerkort, men i mangel av nærmere opplysninger om disse domfellelsene legger lagmannsretten til grunn at kjøringen i vårt tilfelle fortsatt kvalifiserer til bot.

Varetektsfradraget utgjør 19 dager, som kommer til fradrag, jf. straffeloven § 60 første ledd.

Det følger av skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 3-3 at vilkårene er oppfylt for å tilkjenne både B og C oppreisning. Ved utmålingen av oppreisningsbeløpet skal det særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

Ved tingrettens dom ble A dømt til å betale oppreisning til B med 230 000 kroner. Bistandsadvokaten har nedlagt påstand om oppreisning etter rettens skjønn og har uttalt at hun anser 230 000 kroner som et passende beløp. Beløpet er ikke bestridt av forsvareren.

Standard oppreisningsbeløpet for en voldtekt er av Høyesterett satt til 150 000 kroner. Beløpet har vært fraveket i praksis for eksempel i Rt-2011-743, der Høyesterett i avsnitt 22 redegjør for hvordan formålet med den veiledende normen tilsier at den bare kan fravikes der det foreligger særlige grunner. Lagmannsretten finner at særlige grunner tilsier at normen fravikes i vårt tilfelle. Det vises til det store antall voldtekter B har vært utsatt for over tid, hennes unge alder og at handlingene er misbruk av så vel slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold og tillitsforhold. Også de betydelige skadevirkningene for henne, jf. beskrivelsen ovenfor under straffutmålingen, tilsier at normen fravikes. I tillegg skal oppreisningen ta høyde for krenkelsen som domfellelsen etter straffeloven § 200 og § 219 innebærer. Lagmannsretten er kommet til at 230 000 kroner er et riktig nivå på oppreisningsbeløpet for B.

C ble tilkjent 70 000 kroner i oppreisning. Også for henne har bistandsadvokaten lagt ned påstand om oppreisning utmålt etter rettens skjønn samtidig som beløpet i tingrettens dom er antydet som et riktig nivå. Heller ikke her har forsvareren hatt innsigelser til beløpet. For Cs del gjelder oppreisningen de krenkelsene hun ble tilføyd ved overtredelsen av straffeloven § 200 og ved overtredelsen av § 219. Også for C har overgrepene fått varige virkninger. Hun har gått til behandling hos psykolog Seilø, som har uttalt at hun har levd under en alvorlig og langvarig belastning og fortsatt lever i konstant frykt for sin far. Etter en samlet vurdering er lagmannsretten kommet til at 70 000 kroner er et passende beløp.

Ved avgjørelsen av de sivile kravene har bare lagmannsrettens juridiske dommere deltatt, jf. straffeprosessloven § 376 e.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning
1. A, født 0.0.1971, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf. annet ledd bokstav a, straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, straffeloven § 197, straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd samt de forhold der skyldspørsmålet ble rettskraftig avgjort ved Sarpsborg tingretts dom 1. november 2012, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 63 annet ledd, til en straff av fengsel i 9 – ni – år.

Til fradrag i straffen kommer 19 – nitten – dager for utholdt varetekt, jf. straffeloven § 60 første ledd.
2. A betaler i oppreisning til B 230.000 – tohundreogtrettitusen – kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen.
3. A betaler i oppreisning til C 70.000 – syttitusen – kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen.

Les mer om erstatning etter seksuelt overgrep og retten til bistandsadvokat etter overgrep.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!