fbpx

LB-2013-67247:Erstatning etter incest mot mindreårig datter

Erstatning etter incest mot mindreårig datter

Sist oppdatert 17. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble dømt til 8 år i fengsel, samt til å betale 400 000kr i erstatning etter incest mot mindreårig datter. Forholdet gjaldt gjentatte overgrep i en periode på 18 år.

 

A er født 0.0.1970. Han bor i *—veien 15 A, 0000 X. Han er uføretrygdet, har cirka 200 000 kroner i årlig inntekt, han er uten formue, er gift og forsørger tre barn.

Ved Oslo statsadvokatembeters tiltalebeslutning av 2. oktober 2012 er A satt under tiltale for overtredelse av:
I For perioden til og med 21. mai 1992

Straffeloven § 195 første ledd, første straffalternativ

for å ha hatt utuktig omgang med barn under 14 år

For perioden fra og med 22. mai 1992 til og med 24. august 2000

Straffeloven § 195 første ledd, annet straffalternativ, og annet ledd, jf. § 213

for å ha hatt utuktig omgang med barn under 14 år, og den utuktige omgang var samleie eller likestilt med samleie, og handlingen er foretatt med et barn under 10 år og det har skjedd gjentatte overgrep

Og for perioden fra og med 25. august 2000

Straffeloven § 195 første ledd, annet punktum, og annet ledd bokstav c, jf. § 206

for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år, og den seksuelle omgangen var samleie eller likestilt med samleie

Grunnlag:

Ved flere anledninger i tidsrommet fra 1991 til 0.0.2001, på bopeler i ***vei 41 i Ø og i —veien 15a på X, på en campingplass i Y og andre steder i Norge, førte han penis, en dildo og en eller flere fingre inn mellom de ytre og indre kjønnsleppene til sin datter B, født 0.0.1987. Videre masturberte han henne, slikket henne i skrittet og fikk henne til å masturbere ham og sitte oppe på hans penis mens han gjorde samleiebevegelser. Han førte ved minst en anledning penis inn i hennes munn.
II Straffeloven § 196 første ledd

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år

Grunnlag:

Ved flere anledninger i tidsrommet fra 0.0.2001 til 0.0.2003, på bopel i —veien 15a på X, på en campingplass i Y og andre steder i Norge, førte han penis og en eller flere fingre inn mellom kjønnsleppene til sin datter B, født 0.0.1987. Videre masturberte han henne, slikket henne i skrittet og fikk henne til å masturbere ham.
III Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf annet ledd bokstav a

for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen, og den seksuelle omgangen var samleie

Grunnlag:

Ved flere anledninger i tidsrommet fra 0.0.2003 til sommeren 2009, på bopel ***vei 41 og andre steder i Norge og Sverige, førte han penis inn i skjeden sin datter B. Videre slikket han henne i skrittet og førte en eller flere fingre inn mellom hennes kjønnslepper. Ved minst to anledninger bandt han henne fast under utførelsen av den seksuelle omgangen. B var ute av stand til å motsette seg handlingene på grunn av beruselse og/eller fordi hun sov.
IV Straffeloven § 197

for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje

Grunnlag:

Ved flere anledninger i tidsrommet fra 1991 til sommeren 2009, på bopler i ***vei 41 i Ø og i —veien 15a på X, og andre steder i Norge og Sverige, handlet han som beskrevet i tiltalens post I-III, overfor sin datter B. Ved flere anledninger i tidsrommet etter 0.0.2003 og til sommeren 2009 førte han en finger og/eller penis inn i hennes skjede.
V Straffeloven § 200 annet ledd første punktum

for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år

Grunnlag:

Sommeren 2009 i —veien 15a på X, tok han C, født 0.0.1994, på låret, rumpa og kjønnsorganet.
VI Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a

for å ha anskaffet, vært i besittelse av eller planmessig å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn

Grunnlag:

Forut for fredag 16. desember 2009 i —veien 15a på X, hadde han lagret 7 bilder av seksuelle overgrep mot barn eller bilder som seksualiserer barn på sin pc.

Straffeloven § 62 første ledd kommer til anvendelse.

Post I i tiltalen er tatt ut etter riksadvokatens ordre.

B er født 0.0.1987, ikke *.*. som angitt i tiltalen.

Follo tingrett avsa 21. februar 2013 dom med slik domsslutning:
1. A, født 0.0.1970, dømmes for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ (slik bestemmelsen lød til og med 21. mai 1992), straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ og annet ledd jf. § 213 (slik bestemmelsen lød fra og med 22. mai 1992 til og med 24. august 2000), straffeloven § 195 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav c jf. § 206 (slik bestemmelsen lyder fra og med 25. august 2000), straffeloven § 196 første ledd, straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a, straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a jf. § 49, straffeloven § 197 og straffeloven § 200 annet ledd første punktum.
2. A frifinnes for overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
3. Straffen settes til fengsel i 7 – syv – år jf. straffeloven § 62 første ledd.
4. A betaler til B
a) i erstatning kr 8 880 – åttetusenåttehundreogåtti –
b) i oppreisning kr 350 000 – trehundreogfemtitusen -.

Oppfyllelsesfristen er 2 – to – uker fra forkynnelse.
5. A frifinnes for Cs krav om oppreisning.
6. I medhold av straffeloven § 35 annet ledd inndras én dildo og stropper/bindemateriell.

A har anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Lagmannsretten besluttet 23. april 2013 å henvise anken til ankeforhandling, jfr. straffeprosessloven § 321 andre og tredje ledd.

Ankeforhandlingen ble holdt i tiden 27. august til 6. september 2013 i Borgarting lagmannsretts rettslokaler i Oslo. Tiltalte møtte og avga forklaring. 23 vitner ble avhørt. Øvrig bevisførsel fremgår av rettsboken.

Lagmannsretten var ved ankeforhandlingen satt med lagrette i medhold av straffeprosessloven § 352. Lagretten ble overensstemmende med tiltalebeslutningen stilt 6 hovedspørsmål og 3 tilleggsspørsmål. Spørsmålene lød:

Spørsmål 1 – Hovedspørsmål

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Er tiltalte A skyldig i
– inntil 10. august 2000

Å ha hatt utuktig omgang med barn under 14 år

og/eller
– fra og med 11. august 2000

Å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

Grunnlag:

Ved flere anledninger i tidsrommet fra 1991 til og med 0.0.2001 på bopel i ***vei 41 i Ø og/eller i —veien 15a på X og/eller andre steder i Norge førte han penis og/eller en dildo og/eller en eller flere fingre inn mellom de ytre og/eller indre kjønnsleppene til B, født 0.0.1987, og/eller slikket henne i skrittet og/eller fikk henne til å sitte oppe på sin penis mens han gjorde samleiebevegelser og/eller førte penis inn i hennes munn.

Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål

(Spørsmålet skal bare besvares dersom det svares ja på spørsmål 1. For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Er den i spørsmål 1 nevnte utuktige omgang i tidsrommet 22. mai 1992 til 0.0.1997 foretatt overfor et barn under 10 år, og har det i denne perioden skjedd gjentatte overgrep?

Spørsmål 3 – tilleggsspørsmål

(Spørsmålet skal bare besvares dersom det svares ja på spørsmål 1. For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Omfatter den utuktige og/eller seksuelle omgang beskrevet i spørsmål 1 samleie eller handling likestilt med samleie, nemlig etter 22. mai 1992 å ha ført penis inn i hennes munn og/eller en gjenstand inn i hennes skjede og/eller fra 11. august 2000 å ha ført penis inn i og/eller mellom de store og små kjønnslepper?

Spørsmål 4 – hovedspørsmål

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år?

Grunnlag:

Ved flere anledninger i tidsrommet fra 0.0.2001 til 0.0.2003, på bopel i —veien 15a på X og/eller andre steder i Norge, førte han penis og/eller en eller flere fingre inn mellom kjønnsleppene til B, født 0.0.1987, og/eller slikket henne i skrittet.

Spørsmål 5 – hovedspørsmål

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Grunnlag:

Ved flere anledninger i tidsrommet fra år 2000 til sommeren 2009 på bopel i —veien 15 a på X, og/eller andre steder i Norge, førte han penis og/eller en eller flere fingre inn mellom kjønnsleppene til B, og/eller slikket henne i skrittet og/eller førte penis inn i hennes skjede. B var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse og/eller fordi hun sov.

Spørsmål 6 – tilleggsspørsmål

(Spørsmålet skal bare besvares dersom det svares ja på spørsmål 5. For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Omfatter den i spørsmål 5 nevnte seksuelle omgang samleie eller handling likestilt med samleie?

Spørsmål 7 – hovedspørsmål

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Er tiltalte A skyldig i å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang, og den seksuelle omgang var samleie, med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen?

Grunnlag:

Ved en eller to anledninger i tidsrommet fra 3. juli 2003 til sommeren 2009 på bopel i —veien 15 a på X, bandt han B, som var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse og/eller fordi hun sov, fast til sengen for å føre penis inn i hennes skjede. B gjorde slik motstand at han ikke lyktes i å gjennomføre voldtekten.

Spørsmål 8 – hovedspørsmål

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje?

Grunnlag:

Ved flere anledninger i tidsrommet fra 1991 til sommeren 2009, på bopel i ***vei 41 i Ø og/eller i —veien 15a og/eller andre steder i Norge hadde han utuktig eller seksuell omgang med sin datter B

Spørsmål 9 – hovedspørsmål

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Er tiltalte A skyldig i å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år?

Grunnlag:

Sommeren 2009 i —veien 15a på X, tok han C, født 0.0.1994 på låret og/eller rumpa og/eller ved kjønnsorganet.

Samtlige spørsmål ble besvart med ja. Retten besluttet å legge lagrettens kjennelse til grunn for dommen, jf. straffeprosessloven § 40 første ledd.

Lagmannsretten bemerker:

Tiltalte er ved lagrettens kjennelse funnet skyldig i å ha begått utuktig/seksuell omgang med sin datter B, f. 0.0.1987, jfr. straffeloven § 195 første ledd. Den seksuelle omgangen er fortatt overfor et barn under 10 år, og det har skjedd gjentatte overgrep. Etter lovendringen 22. mai 1992 rammes forholdet derfor av straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ og andre ledd bokstav c). Den seksuelle omgangen vedvarte etter at fornærmede fylte 14 år til hun fylte 16, jfr. straffeloven § 196. Det straffbare forholdet omfatter også voldtekt, jfr. straffeloven § 192 første ledd bokstav b) jfr. andre ledd bokstav a), og forsøk på voldtekt. Tiltalte er videre skyldig i å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, et forhold som vedvarte også etter at fornærmede fylte 16 år. Han er også funnet skyldig i å ha foretatt seksuell handling mot fornærmede C, f. 0.0.1994, som på handlingstiden sommeren 2007 var under 16 år, jfr. straffeloven § 200 andre ledd første punktum.

A (tiltalte) og D møtte hverandre første gang i 1985. Hun ble gravid i 1986, og datteren B (fornærmede) ble født 0.0.1987. De giftet seg i august 1988. Sønnen E ble født i 1989. Straks etter Es fødsel flyttet familien inn i en leilighet på Z i Ø. Døtrene F og G ble født i henholdsvis 1992 og 1998. År 2000 flyttet familien til en hytte på X som ble ombygget til helårsbolig.

Fornærmede har forklart at tiltalte allerede i hennes tidlige barndom begynte å begå seksuelle overgrep mot henne. Hun kan ikke nøyaktig tidfeste når det begynte, men hun har tenkt mye på det. Fornærmede har forklart at hun ikke husker noe liv uten at faren forgrep seg på henne. Hun har forklart at alle overgrepene virker som én lang hendelse der det enkelte overgrep er vanskelig å skille ut. Hvor mange overgrep som har skjedd, er derfor umulig for henne å vite. Hun mener imidlertid å ha vært utsatt for overgrep iallfall fra hun gikk i barnehagen. Dette knytter hun til en erindring om at hun hadde mye mer rede på sex enn de andre barna, at hun festet seg ved at guttenes tiss var så liten i forhold til sin fars, og at hun ofte viste de andre barna hvordan man hadde sex. Lagmannsretten går ikke nærmere inn på dette. For straffutmålingen er det av mindre betydning å tidfeste de første overgrepene nøyaktig, annet enn å fastslå at de har startet i fornærmedes tidligste barndom, fra cirka 1991 eller de nærmest påfølgende årene.

B har forklart seg om flere overgrep i den tiden da familien bodde på Z.

Fra tid til annen lå hun i foreldrenes seng, innerst i sengen. Faren lå i midten og moren ytterst. Fornærmede lå gjerne med ryggen mot tiltalte eller på ryggen. Ofte da hun lå i foreldresengen, befølte faren henne. Han kunne berøre henne på tissen og klitoris, og han beveget fingrene opp og ned på innsiden av kjønnsleppene. Det skjedde under dynen så moren ikke skulle merke det. Noen ganger kunne foreldrene ha sex med hverandre samtidig som fornærmede lå ved siden av og ble befølt av faren.

Ofte oppsøkte tiltalte fornærmede på hennes rom etter at hun hadde lagt seg. Da kunne han stirre på henne, ta på henne og beføle henne under dynen og klærne. Hun vet ikke hvor ofte dette skjedde, men hun husker episodene godt. Overgrepene kunne skje flere ganger i uken. Som oftest sov hun, men våknet av farens aktivitet.

Tiltalte, som i lange perioder var sykemeldt og senere ble uføretrygdet, tilbrakte mye tid alene i leiligheten på dagtid, og da kunne overgrep skje. Fornærmede beskrev en hendelse i stuen da han viste frem pornofilmer. Han satt naken i sofaen mens fornærmede satt skrevende over ham. Han hadde penis oppover magen, og fornærmede gnidde seg mot den. Han viste frem et sexleketøy, en dildo. Denne formen for overgrep forekom i flere varianter. Han kunne sitte eller ligge med underlivet bart, hun kunne sitte med sitt bare underliv oppå ham og gni hans penis mot sitt underliv. Slike overgrep kunne skje i sengen, i stuen og på badet. Innimellom brukte han dildo og vibrator på henne. En gang berørte han henne med dildoen på forskjellige steder, blant annet innenfor kjønnsleppene og på brystene og spurte om hvor det føltes best.

Ved flere anledninger trengte han penis inn mellom kjønnsleppene bakfra og beveget seg frem og tilbake, men på denne tiden førte han ikke penis inn i skjeden. På badet måtte hun ved en anledning stå på dolokket med hendene på cisternen hvoretter han førte penis bakfra som beskrevet. Hun måtte innta tilsvarende stillinger i sofaen og i en garasje. Handlingen kunne bli innledet med at han trakk buksen hennes ned til knærne.

En gang da fornærmede var åtte eller ni år gammel, utførte hun oralsex med tiltalte. Dette skjedde da de var på skogstur ved Æ. Han tok av seg buksen. Hun følte det ubehagelig, men han førte likevel penis inn i hennes munn. Han beveget seg uten å få sædavgang.

Fornærmede gjorde ingen motstand som liten, og faren var aldri voldelig mot henne. Hun trodde at forholdet mellom dem var normalt, at det skulle være slik. Tiltalte sa at det var fornærmede som var nysgjerrig og hadde lyst, og hun følte at det var henne som skulle tilfredsstilles. Likevel føltes det ikke riktig. Dette var en hemmelighet som ingen andre skulle vite om.

Overgrepene fortsatte etter at familien i år 2000 flyttet til X, men de avtok noe i hyppighet. Fornærmede kunne fortsatt sove hos foreldrene, men etter hvert skjønte hun at dette var unormalt, og hun begynte å gjøre motstand. For øvrig endret overgrepene karakter ettersom fornærmede ble mer voksen. Overgrepene på dagtid opphørte. Det ble mer til at faren oppsøkte henne på hennes rom mens hun sov. Her kunne han beføle henne, utføre oralsex og føre penis inn mellom hennes kjønnslepper. Han kunne også onanere og sprute sæd over henne. Noen ganger fant fornærmede det enklere ikke å gjøre motstand, bare la ham gjøre seg ferdig. Andre ganger gjorde hun motstand. Han kunne da bli stående og stirre på henne en lang stund før han kledte på seg og gikk.

Etter at fornærmede hadde fylt 16 år, begynte han å føre penis inn i skjeden hennes. Antakelig avventet han den seksuelle lavalderen før han ville gjennomføre et samleie med henne. Dette skjedde på X, men han gjentok et forsøk også på en ferietur. En gang i campingvognen stakk han en finger i skjeden og spurte «kjenner du det, dette er gpunktet ditt», eller noe tilsvarende. Fornærmede er usikker på i hvilket år dette skjedde.

Fornærmede begynte å drikke alkohol i 13-14 års alder, og hun begynte å komme beruset hjem da hun var 17-18 år gammel. Fornærmede utviklet etterhvert en høyt alkoholforbruk. Flere ganger kom hun hjem i sterkt beruset tilstand fra utagerende festing, og hun sov derfor tungt. Ved flere av disse anledningene greide hun ikke å motsette seg samleie med tiltalte. Ved to anledninger hadde han rukket å binde henne fast til sengen som en X før hun våknet. Tiltalte hadde til formål å oppnå samleie, men ga opp da fornærmede skrek til.

Høsten 2007 påbegynte fornærmede militær førstegangstjeneste. Under permisjoner og etter avsluttet tjeneste bodde hun hjemme hos faren der de hadde flere samleier. Fornærmede var på denne tiden utagerende og tilbrakte mesteparten av fritiden med venner og festing. Hun kom ofte beruset hjem, og dette benyttet faren seg av. Flere samleier ble gjennomført mens hun var beruset og sov. Hun flyttet til sin oldemor i slutten av 2008. Det siste overgrepet fant sted sommeren 2009. Tiltalte hadde da hentet henne fra en fest, og fornærmede la seg til å sove i Fs seng. Hun våknet ved at han hadde samleie med henne. Samleiet ble avbrutt da hun dyttet ham vekk.

Lagmannsretten legger til grunn at tiltalte benyttet kondom under samleiene.

At fornærmede ikke anmeldte forholdet før i desember 2009, har hun forklart med at hun tross alt hadde et godt forhold til faren. Hun følte skam, og hun ville ikke ødelegge familien. Da hun kom i 17-18 årsalderen, vurderte hun om hun skulle gå til anmeldelse. Hun regnet imidlertid med at familien ville snu henne ryggen. Hensynet til søsknene inngikk også i fornærmedes overlegninger. Hun regnet med at det kun var henne som ble utsatt for farens overgrep. I motsatt fall ville hun ha røpet det hele. Ved foreldrenes samlivsbrudd i 2007 valgte hun å bli boende hos tiltalte fordi det tross alt var der hun hadde hjemmet og nærmiljøet sitt.

Lagmannsretten har ingen grunn til å tvile på fornærmedes forklaring, og viser særlig til Hs og I vitneforklaringer. Begge har forklart at de under overnattingsbesøk ble befølt av tiltalte, og at de gjenkjente ham. For øvrig vises til vurderingene i tingrettens dom side 8-9.

C var en venninne av F. Ved en anledning sommeren 2009 overnattet C hos F. De to venninnene var alene i huset sammen med tiltalte. Utpå kvelden gikk de og la seg i Fs seng, F lå ytterst, C lå innerst mot veggen, iført en gstreng. Hun har forklart at hun midt på natten våknet ved at hun ble berørt på rumpa. Først trodde hun at det var F som ville vekke henne, men så beveget hånden seg nedover. C snudde seg rundt på ryggen, men befølingen fortsatte ned låret og mot kjønnsorganet utenpå gstrengen. Rommet var mørkt, men hun så likevel at det var en mann i rommet som stirret på henne. F sa nei og begge jentene trakk dynen over hodet. Alt ble stille. Da C løftet dynen av, var mannen borte, og døren til soverommet stod på gløtt. Begge var livredde og C ante ikke hva dette var. Om morgenen la jentene merke til at døren var blitt lukket. F ga ingen forklaring på hendelsen, men fortalte at hun hadde opplevd en del rare ting. Tiltalte kom ned og sa at dette var noe som jentene fant på, at dette bare var tull.

Lagmannsretten er overbevist om at C snakker sant. Det var bare tiltalte og de to jentene som var i huset denne kvelden og natten. At noen andre enn tiltalte skulle ha trengt seg inn i huset og begått et seksuelt overgrep, er helt usannsynlig.

Det skal etter dette utmåles en straff for et sammenhengende straffbart forhold, bestående av en rekke overgrepshandlinger. I tillegg kommer seksuell handling overfor fornærmede C.

I straffeskjerpende retning legger lagmannsretten særlig vekt på at overgrepene har foregått i en uvanlig lang tidsperiode, fra fornærmedes tidligste barndom og frem til hennes voksne alder. Fornærmede har fortalt om en vedvarende overgrepssituasjon, en vane, og at. hyppigheten av overgrepene kan sammenlignes med det som forekommer i et normalt samliv. Lagmannsretten må derfor legge til grunn at det straffbare forholdet består av et meget stort antall enkelthandlinger.

Gjerningsmannen var fornærmedes nærmeste omsorgsperson. Han har vist et fast forsett og ga seg ikke, selv ikke da han etter hvert begynte å møte motstand. Særlig må det ha vært en skremmende opplevelse da fornærmede våknet, bundet fast i sengen og ble forsøkt voldtatt av sin egen far. Faren har bevisst utnyttet de situasjonene da datteren kom hjem i beruset tilstand. Fornærmede har i viktige barne- og ungdomsår måttet leve i en sammenhengende misbrukssituasjon i hjemmet.

Lagmannsretten må også legge vekt på at tiltalte ved sin holdning under saken har øket belastningen for fornærmede. Lagmannsretten er enig med forsvareren i at tiltalte må kunne hevde sin uskyld og forsvare seg mot anklagen uten å risikere øket straff av den grunn. Dette betyr likevel ikke at valget av forsvarsmiddel aldri kan tillegges vekt i skjerpende retning. I vår sak har han konsekvent hevdet at fornærmede farer med løgn, og han har fremsatt teorier om at det er fornærmedes mor og særlig hennes nye samboer som står bak de uriktige anklagene. Første gang han ble konfrontert med mistanken, uttalte han at ingen ville tro på fornærmede. Følgen av farens holdning er blitt at fornærmede har mistet kontakten med ham og hele hans familie. I realiteten har hun mistet begge foreldrene. Hun har forklart at dette er noe av den tyngste belastningen ved saken.

Ved seksuallovbrudd som dette blir de allmennpreventive hensyn dominerende ved straffutmålingen. Tiltalte er en av fornærmedes nærmeste omsorgspersoner som ved misbruk av fortrolighet og tillit, lojalitet eller avhengighetsforhold etablerte et rutinemessig mønster av seksuelle overgrep fra hun var i førskolealderen og som varte inn i voksen alder. Det er et omfattende belegg for å fastslå at skadepotensialet ved seksuelle overgrep mot barn er massivt og uoversiktlig. I saker som den foreliggende er det etter lagmannsrettens syn særlig grunn til å legge vekt på risikoen for omfattende, alvorlige og varige skadevirkninger. At fornærmede beskrives som robust, kan på denne bakgrunn ikke tillegges særlig vekt. Straffen for seksuallovbrudd overfor barn har med utgangspunkt i lovendringene i 1992 og 2000 gradvis blitt skjerpet, det er uttalt at denne skjerpelsen bør fortsette, og det er forutsatt at domstolene ikke i for stor grad skal legge seg i den nedre delen av strafferammen, jfr. Rt-2011-364 og Rt-2010-85 med videre henvisninger.

Ved den konkrete straffutmålingen har lagmannsretten ikke funnet lignende tilfeller der overgrepenes grovhet, omfang, varighet og omstendighetene rundt dem kan sammenlignes med vår sak. Av saker som gjelder jevnlige seksualovergrep mot barn over flere år, kan nevnes Rt-2005-1766 der overgrepene pågikk i cirka ni år, og der straffen ble satt til ni års fengsel, og LB-2007-11249 der overgrepene pågikk i cirka åtte år, og hvor straffen ble utmålt til åtte års fengsel. Forholdene er ikke fullt ut sammenlignbare med vår sak fordi disse avgjørelsene i større grad gjaldt voldtekt og handlingene hadde et større innslag av vold. Dette oppveies imidlertid langt på vei ved at overgrepene i vår sak har pågått i nesten dobbelt så lang tid, cirka 18 år. I tillegg til overgrepene mot B, omfatter tiltalen også seksuell handling overfor C, som den gang var 15 år gammel. Lagmannsretten legger til grunn at straffen i vår sak i utgangspunktet bør ligge på cirka 8-9 års fengsel.

Det må imidlertid tas noe hensyn til tidsforløpet, som delvis skyldes politiets mangelfulle etterforskning. Saken ble anmeldt 2. desember 2009. Politiet innstilte 30. november 2011 på å henlegge saken etter bevisets stilling, men etter initiativ fra bistandsadvokaten ga statsadvokaten i påtegning av 4. januar 2012 ordre om ytterligere etterforskning. Tiltale ble utferdiget 2. oktober 2012, og tingrettens dom forelå noe over fem måneder senere. Etterforskningen i saker som denne er ofte tidkrevende, og lagmannsretten finner ikke grunn til å reise kritikk mot fremdriften av saken etter at bistandsadvokaten hadde tatt sitt initiativ. Forsinkelsen frem til saken ble foreslått henlagt, må imidlertid komme tiltalte til gode.

Straffen fastsettes etter dette til fengsel i 8 år.

Det gjenstår for rettens juridiske dommere å ta stilling til de fornærmedes sivile krav.

Begge fornærmede har krevet oppreisning for ikkeøkonomisk skade. Tiltalte har motsatt seg kravene. Han bestrider imidlertid ikke erstatningsposten i tingrettens dom.

Den som forsettlig har tilføyd krenkelse eller overtrådt blant annet straffeloven § 192, § 195, § 196, § 197 og § 200 tredje ledd, kan pålegges å betale den fornærmede en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte og for annen krenkelse eller skade av ikkeøkonomisk art. Ved krenkelse eller mislig adferd som nevnt i straffeloven §§ 195, 196 og 200 tredje ledd, skal det ved utmålingen av oppreisning særlig legges vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av slektsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte, jfr. skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b) sammenholdt med § 3-3.

Når det gjelder fornærmede B, bemerker lagmannsretten at i HR-2011-1016-A ble normen for oppreisning etter voldtekt, straffeloven § 192 første ledd bokstav a), jfr. andre ledd bokstav a) hevet fra 100 000 kroner til 150 000 kroner, og fornærmede ble tilkjent 175 000 kroner på grunn av lav alder, 17 ½ år. Lagmannsretten er enig med bistandsadvokaten i at normen ikke er gitt tilsvarende anvendelse for overtredelser av straffeloven §§ 195 og 196. Imidlertid omfatter vår sak flere voldtekter slik begrepet er definert i § 192 bokstav b) og flere av overgrepene var samleie eller forhold likestilt med samleie. I tillegg kommer at flere av de momentene som nevnes i skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b) andre punktum forekommer i vår sak, noe som trekker i retning av et forholdsvis høyt oppreisningsbeløp. Etter en samlet vurdering er lagmannsretten kommet til at oppreisningsbeløpet passende kan settes til 400 000 kroner.

Bistandsadvokaten for C har anført at den seksuelle handlingen overfor henne er et misbruk av nært tillitsforhold, og at fornærmede derfor kan kreve oppreisning med hjemmel i skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b) sammenholdt med straffeloven § 200 tredje ledd. Det forhold at F og C var nære venninner, omgikk hverandre og ofte overnattet hos hverandre, kan lagmannsretten ikke se etablerer et nært tillitsforhold i bestemmelsens forstand mellom tiltalte og fornærmede C. Cs anke blir derfor å forkaste.

Saksomkostninger er ikke påstått og idømmes ikke.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:
1. A, født 0.0.1970, dømmes for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ (slik bestemmelsen lød til og med 21. mai 1992), straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ og annet ledd jf. § 213 (slik bestemmelsen lød fra og med 22. mai 1992 til og med 11. august 2000), straffeloven § 195 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav c jf. § 206 (slik bestemmelsen lyder fra og med 12. august 2000), straffeloven § 196 første ledd, straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a, straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a jf. § 49, straffeloven § 197 og straffeloven § 200 annet ledd første punktum, alt jfr. straffeloven § 62, til fengsel i 8 – åtte – år.
2. A betaler innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse 400.000 – firehundretusen – kroner i oppreisning til B.
3. Anken fra C forkastes.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!