fbpx

ENV-2014-3330: Vold på jobb

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født xxxx74

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak stadfestes.

 

Aktuelle saksopplysninger:

 

Klage mottatt SRF: 25.09.2014 Klage mottatt KFV: 07.08.2014
Hendelsesdato: 28.05.2013 KFV saksnr: 14/06218

 

Politianmeldt: 28.05.2013 til x politidistrikt.
Avgjort: Forelegg av 08.01.2014 for overtredelse av  strl. § 228 første ledd.
Søknadsdato: 02.06.2014
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven

 

NN ble utsatt for et knyttneveslag på jobb som bussjåfør i x av en for søker ukjent skadevolder. Som følge av dette skal søker ha fått 1-2 cm kutt over nesen.

Det er søkt om advokatutgifter og oppreisning med kr 50 000.

Klagen gjelder vedtak av 24. juli 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget kr 10 000 i oppreisning. Advokatutgiftene ble avslått da det ikke forelå timelister, men ble tilkjent i vedtak av 26. august 2014.

Advokat x har på vegne av søker klaget over oppreisningsbeløpets størrelse. Det er vist til praksis i liknende saker.

Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6. Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

Det følger av anmeldelsen av 28. mai 2013 at søker var kraftig forslått og rød i ansiktet. Han hadde et kutt på 1-2 cm rett over nesen som ikke var nødvendig å sy. Søker har i søknaden og klagen forklart at han i etterkant har hatt nakkeplager. Dette er det ikke sendt inn dokumentasjon på.

Advokaten har vist til sak Rt-2005-1322 som omhandler grov legemsbeskadigelse, jf. straffeloven § 229, jf. § 232. Den skadelidte ble kuttet i låret av propellen av en båtmotor. SRF anser at handlingsforløpet og skadeomfanget skiller seg fra herværende sak at oppreisningsbeløpet ikke er egnet til å belyse oppreisningsnivået i slike saker.

I ENV-2013-3479 fant SRF det klart sannsynliggjort at to skadevoldere hadde slått fornærmede med flat hånd og dyttet han slik at han falt i bakken mens han var på jobb. Som følge av dette fikk fornærmede en sprukket leppe og et hovent kinn. Fornærmede ble tilkjent kr 10 000 i oppreisning.

I sak ENV-2012-2188 var søkeren blitt skallet ned av samboerens sønn og påført et kutt i pannen. Han ble samtidig utsatt for trusler, jf. strl. § 227. Retten fant det ikke tilstrekkelig bevist at søkeren var påført ryggskade som følge av hendelsen. Søkeren ble tilkjent kr 10 000 i oppreisning av tingretten. KFV tilkjente søker samme beløp og nemnda sluttet seg til vurderingen, da det ikke var fremlagt nye opplysninger etter at saken var behandlet i retten.

Videre i ENV-2012-1438 ble fornærmede overfalt og kuttet opp i ansiktet på gaten av to ukjente skadevoldere. Som følge av dette skal fornærmede ha fått kuttskader i ansiktet og halsen, og blåmerker på ryggen, samt psykiske plager. Det ble tilkjent kr 15 000 i oppreisning.

I ENV-2013-1621 ble fornærmede slått i hodet av en for søker ukjent skadevolder. Søker ble funnet bevisstløs av politiet og fikk som følge av slaget et knusningssår i bakhodet på 2 cm som ble sydd med fem sting, hevelse i overleppen, samt hjernerystelse. Fornærmede ble tilkjent kr 15 000 av KFV som SRF stadfestet.

SRF finner, i likhet med KFV, at oppreisningsbeløpet kan settes til kr 10 000. Ved vurderingen er det lagt vekt på handlingens karakter og at oppgitt skadevolder har vedtatt forelegg for å ha slått søker i ansiktet med knyttneve en gang. Det vises til at hendelsen skjedde på jobb, og at skadeomfanget er begrenset. Søker fikk et 1-2 cm kutt over nesen som det ikke var nødvendig å sy. De anførte nakkeplagene er ikke dokumentert og derfor ikke sannsynliggjort. Det er sett hen til ovennevnte praksis. De to sistnevnte sakene anses å ha et større skadeomfang enn nærværende sak, samt at det i en av sakene var det snakk om to skadevoldere og bruk av kniv. SRF har for øvrig forståelse for at hendelsen har skapt frykt.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!