fbpx
Eiendomsadvokatene våre i Oslo tar saker i hele landet

Advokathjelp i eiendomssaker

Etter å ha jobbet i advokatbransjen i mange år så har eiendomsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS bistått klienter som har havnet i mange ulike bolig- og eiendomsrettslige tvister. Noen av typetilfellene er mangler ved kjøp av ny eller brukt bolig, slik som råteskader, skadedyr og arealsvikt. Dette kan gi krav på heving, prisavslag, retting og erstatning.

Mange havner også i konflikt med håndverker etter mangelfull levering av håndverkertjenester eller kommer i konflikt med brysomme naboer. Våre eiendomsadvokater kan hjelpe deg i mange slike eiendomsrettslige problemstillinger. Advokatene våre holder til i Oslo, men bistår med eiendomsjuss over hele landet.

Vårt advokatkontor ligger i Torggata 10 i Oslo sentrum, vis a vis Youngstorget. Vi tar likevel saker langt fra Oslo, da mesteparten av sakene kan løses ved hjelp av fjernmøter, telefon og e-post.


Advokatutgifter i saker om eiendomsrett

Advokathjelp ved krav om heving eller prisavslag etter kjøp av brukt bolig

Mange opplever å ha kjøpt et brukt hus, leilighet eller hytte, for så å finne omfattende skjulte feil i etterkant av overtakelse. Slike tilfelle reguleres av avhendingsloven. Det følger her at selv om man har kjøpt en bolig «som den står», så kan man ha krav på retting, prisavslag eller erstatning dersom forholdet er vesentlig. I noen tilfelle kan man også ha krav på å heve hele boligkjøpet. Fremgangsmåten er å rette et reklamasjonskrav mot selger. Ettersom det er snakk om store verdier er det mange som ønsker å få advokathjelp allerede ved reklamasjonen. Det er ingen form for fri rettshjelp i saker om reklamasjon etter kjøp av bolig, men det er likevel noen forsikringsordninger som er svært praktiske i disse tilfellene.

Rettshjelpsdekning i innboforsikring

Kjøper vil da som regel ha tegnet innboforsikring. Denne har en rettshjelpsdekning som trår inn dersom man kommer i en tvist med selger eller dennes forsikringsselskapet (gjerne Protector eller Claims link sin boligselgerforsikring). Rettshjelpsdekningen dekker som regel 100 000 kroner i advokatsalær inkludert mva. Det påløper en egenandel som ca. er på kroner 5000 samt 20 prosent av det overskytende salæret.

Boligselgerforsikring og boligkjøperforsikring

De fleste som selger hus, leilighet, hytte eller annen eiendom velger å tegne en såkalt boligselgerforsikring(før het det eierskifteforsikring). De slipper da å stå ansvarlige for skjulte feil og mangler som oppdages etter at eiendommen er solgt. Det kan også være en fordel for kjøper, da denne kan forholde seg til et forsikringsselskap i stedet for en privatperson som kanskje har begrensede økonomiske midler til å gjøre opp for seg. Denne tegnes i forbindelse med salget, gjerne via en eiendomsmegler.

Oslo tingrett behandler svært mange eiendomssaker hvert år
Oslo tingrett behandler svært mange eiendomssaker hvert år. Foto: Ingar Sørensen

Boligkjøperforsikring eller boligselgerforsikringens motpol. Det er en forsikring som dekker advokatbistand for den som har kjøpt en bolig og oppdager feil eller mangler og ønsker å reklamere. Denne tilbys blant annet av Help forsikring. Man kan velge å benytte en annen eiendomsadvokat enn Help sine egne advokater, men ulempen da er at forsikringen ikke vil dekke idømte saksomkostninger, det vil si motpartens eventuelle advokatutgifter dersom man taper saken.

Advokatbistand ved kjøp av ny bolig

Mange kommer også i konflikt etter kjøp av ny bolig. Det er i stor grad relativt liknende regelsett som ovenfor i forhold til reklamasjon på mangler, og rettshjelpsdekning gjennom innboforsikringen, men forholdet reguleres av bustadoppføringslova i stedet for avhendingsloven.

Nabotvister

Mange kommer også i konflikt med naboer. Gjerne vedrørende hekk, trær, støy, lukt og lyd. Naboen har ikke lov til å sette i gang sjenerende og urimelige tiltak på sin eiendom som går ut over deg. Forholdene reguleres av naboloven. Ved tvister mellom naboer vil de begge kunne benytte rettshjelpsdekningen i sin innboforsikring, som altså vil dekke mesteparten av advokatsalæret.

Les også: Advokathjelp ved boligtvister

Konflikter med håndverker

Dersom håndverkeren har gjort en dårlig jobb, eller gjort skader på eiendommen, så kan man ha krav på å heve hele avtalen, eller kreve prisavslag eller erstatning. Reglene om dette finner vi i håndverkertjenesteloven. Her vil man som regel kunne aktivere rettshjelpsdekningen i en eventuell tvist.

Eiendomsadvokat Line Rytter
Line Rytter er en av våre eiendomsadvokater, og har lang erfaring med boligtvister fra Help forsikring.

Saker om husleie

Rettshjelpsdekning i husleiesaker

I saker som gjelder husleieforhold så vil også rettshjelpsdekningen i innboforsikring være aktuell til å dekke mesteparten av advokatutgiftene. Som regel vil husleiesaker dreie seg om mindre beløp, slik at det ikke er aktuelt å benytte seg av advokat. Men dersom det dreier seg om mer enn 30 000 kroner er det mange som velger å benytte seg av en eiendomsadvokat i slike saker. Både utleier og leietaker kan ha rettshjelpsdekning gjennom forsikring i slike tilfelle. Typiske tvister er skader på eiendommen, mangler ved eiendommen, ubetalt leie eller utkastelse som følge av andre forhold.

Fri rettshjelp i saker om utkastelse

Husleiesaker er det eneste området innenfor eiendomsrett der det er aktuelt å få advokathjelpen dekket gjennom lov om fri rettshjelp. Det følger av ettshjelploven § 11 andre ledd nr 4 at leietaker som blir forsøkt kastet ut av utleier har krav på advokathjelp gjennom ordningen med fri rettshjelp. Det påløper en egenandel, og det er såpass strenge vilkår i forhold til leietakers inntekt og formue at det er sjelden aktuelt.

Les også: Klage på eierskifteforsikring

Advokatfirmaet Teigstad sine eiendomsadvokater

Advokatfirmaet Teigstad holder til i moderne lokaler midt i Oslo sentrum. Vi har en eiendomsrettsavdeling som bistår deg uavhengig av hvor i landet du holder til. Våre advokater kan bistå både i reklamasjonssaker i forhold til ny og brukt bolig, håndverkertvister, nabotvister og i husleiesaker. Vi står bak nettstedet eiendomsrett.no, som er en av de største nettsidene om eiendomsrett i Norge. Vi finner alltid ut på forhånd om du kan ha krav på advokatutgiftene dekket gjennom ulike forsikringsordninger.

Trykk her for å finne vår kontaktinformasjon.

Advokatfirmaet Teigstad AS
Torggata 10
0181 OSLO
Tlf. 22 34 30 00
E-post. post@advokat-teigstad.no

Spørsmål og svar om eiendomssaker

Hva koster det å bruke advokat i eiendomssak?

Dette kommer an på sakens omfang, om den kan løses før en fordyrende rettslig prosess og hvorvidt det er noen dekningsmuligheter for advokatutgifter, for eksempel gjennom fri rettshjelp eller forsikring.

Må man velge en eiendomsadvokat der man bor?

Det er fritt advokatvalg i Norge. De fleste saker i dag kan løses ved hjelp av telefoner og skriftlig korrespondanse. Dersom saken krever tilstedeværelse i retten eller på befaring så kan det bli noe dyrere å benytte en advokat som holder til langt unna. Det er avtalefrihet til å avtale seg bort fra reiseutgifter med advokaten.

Kan advokatutgiftene dekkes av forsikring?

Nestan alle forsikringer har en rettshjelpsdekning som kan dekke mesteparten av salæret ved en eventuell tvist. Dette er særlig praktisk i eiendomstvister.

Hva er eierskifteforsikring?

En eierskifteforsikring tegnes av selgeren av fast eiendom, og holder selger økonomisk skadesløs for eventuell tvist om skjulte feil i etterkant av overtakelse.

Er det fri rettshjelp i saker om fast eiendom?

Det er dessverre i liten grad lagt opp til at det ytes fri rettshjelp i eiendomssaker. Men i snevre tilfelle kan det være aktuelt i husleiesaker. Man kan også søke statsforvalteren om fri rettshjelp i andre saker, men det er en snever unntaksregel og det er lite sannsynlig at dette vil innvilges i saker som gjelder bolig eller annen fast eiendom.

Nedenfor kan du ta en titt på ulike artikler vi har skrevet om eiendomsrett:

Advokathjelp i nabotvist.

Advokathjelp i husleietvist.

Når foreligger det en mangel etter håndverktjenesteloven?

Prisavslag ved mangler ved kjøp av brukt bolig

Reklamasjon ved arealsvikt ved boligkjøp

Advokathjelp til reklamasjon etter fukt- og råteskader ved boligkjøp