fbpx

Hvordan forholde seg til en drapssak som etterlatt?

En sørgende far som har mistet sitt barn til drap

Sist oppdatert 6. mai 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Å forholde seg til en drapssak som etterlatt utgjør en enorm psykisk påkjenning. Ofte vil også den økonomiske situasjonen endre seg. For å lette sistnevnte byrde kan du som etterlatt kreve erstatning. Bistand fra en advokat kan løfte noen av de praktiske byrdene fra den etterlattes skuldre.

Tap av en nærstående

Å miste en nærstående er under enhver omstendighet svært tungt. Når en nærstående dør som følge av drap er belastningen særlig stor. De etterlatte står i slike tilfeller foran en lang og vanskelig sorgprosess og kan attpåtil få sitt liv endret markant økonomisk.

Helsedirektoratet har laget en veileder «Når en av våre nærmeste dør», med svar på vanlige spørsmål som dukker opp etter tap av en nærstående, samt informasjon om ulike sorgreaksjoner. Denne kan være til hjelp for deg som er etterlatt. Veilederen inneholder imidlertid ikke informasjon om den etterlattes rettigheter etter drap. Dette vil derfor behandles i det følgende.

Rettigheter som etterlatt

Når en person er død som følge av en straffbar handling, regnes «avdødes ektefelle eller samboer, barn og foreldre» som etterlatte.

Etterlatte har en rekke rettigheter i forbindelse med den rettslige prosessen etter drapet. For det første har etterlatte som utgangspunkt rett til å være tilstede i alle rettsmøter, og følge hele rettssaken. I noen tilfeller vil etterlatte også ha rett til å forklare seg før tiltalte. Videre har etterlatte mulighet til å kreve erstatning fra gjerningspersonen, se nærmere omtale lenger ned i artikkelen.

Etterlatte med rett til bistandsadvokat har i tillegg ytterligere rettigheter. 

Rett til bistandsadvokat

Etterlatte kan ha rett til bistandsadvokat på det offentliges regning etter straffeprosessloven kapittel 9a. Etterlatte med foreldreansvar til en person under 18 år som er død som følge av en straffbar handling, har alltid rett til bistandsadvokat. I andre tilfeller kan domstolen oppnevne bistandsadvokat dersom «særlige forhold» tilsier behov for det, jf. straffeprosessloven § 107 a annet ledd. I denne vurderingen vil det legges vekt på sakens art og alvor, forholdet mellom avdøde og etterlatte, samt om det foreligger behov for den bistanden og de prosessuelle rettigheter som oppnevning av bistandsadvokat innebærer. Særlig i saker om forsettlig drap har lovgiver ønsket å senke terskelen for å få tilkjent bistandsadvokat. 

Dersom du har krav på bistandsadvokat har du også rett til å bestemme hvilken advokat du ønsker etter straffeprosessloven § 107 b annet ledd andre setning. Du kan også kreve å få oppnevnt en ny bistandsadvokat, dersom du ikke trives med nåværende. 

Bistandsadvokaten vil ivareta dine rettigheter som etterlatt både under etterforskningen og rettssaken. Etterlatte med bistandsadvokat kan videre kommentere bevis som legges frem under rettssaken og komme med en sluttbemerkning. Etterlatte som har krav på bistandsadvokat skal også forklare seg før tiltalte. I tillegg kan bistandsadvokaten fremme et erstatningskrav på etterlattes vegne. 

Merk at dersom du ikke har rett til bistandsadvokat, har du likevel rett til å skaffe advokat privat, dersom du skulle ønske det. 

Erstatning til etterlatt

Foreldre, samlivspartner, barn og søsken som mister et familiemedlem til drap, kan ha rett til voldsoffererstatning. I tråd med voldsoffererstatningsloven § 1 kan voldsoffererstatning kreves av mennesker utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, eller dennes etterlatte. Etterlatte kan både kreve merutgifter i forbindelse med gravferd dekket, samt behandling av psykiske plager, eventuelt inntektstap som følge av drapet og forsørgertapserstatning. I tillegg kan etterlatte kreve oppreisning i de tilfeller drapet ble utført forsettlig (med vilje) eller grovt uaktsomt av gjerningspersonen, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 tredje ledd. 

Advokathjelp til etterlatt

Advokatfirmaet Teigstad har flere bistandsadvokater som kan bistå deg gjennom den krevende prosessen som etterlatt. Dersom du har spørsmål om dine rettigheter, må du bare ta kontakt, så tar vi en samtale. Første samtale er naturligvis helt gratis og uforpliktende. Vi kan også hjelpe deg med å vurdere om du har rett til bistandsadvokat dekket av det offentlige. Du kan ta kontakt med våre advokater per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. 

Kilder

Bårnås, Kristin Stanwick, Karl Dahlstrand og Vegard Knutsen. Voldsoffererstatningsordningen i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 01/2021 (Volum 18). https://doi.org/10.18261/issn.2464-3378-2021-01-02

Gröning, Linda, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen. Frihet, forbrytelse og straff, 2. utgave, Bergen, 2019.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19027/108388.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!