fbpx

Kjøpt campingvogn med fuktskade?

En campingvogn som ble kjøpt med fuktskade

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

En fuktskade oppstår typisk i eldre campingvogner solgt «som den er». En campingvogn som ikke svarer til opplysninger gitt av selger eller som er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen hadde grunn til å regne med ved kjøpet, har en mangel, som kan gi kjøper rett til retting, prisavslag, erstatning eller heving. 

Vilkår for å reklamere

Mangel

Ved kjøp mellom to private parter foreligger en mangel dersom campingvognen ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen eller ikke svarer til opplysninger gitt av selger, jf. kjøpsloven (kjl.) § 17. Ved forbrukerkjøp (kjøp mellom næringsdrivende og forbruker) følger liknende regler av forbrukerkjøpsloven (fbkjl.) § 15 og § 16.

Bilde av boken

En campingvogn solgt «som den er» eller med liknende forbehold etter kjl. § 19, har en mangel ved tre ulike anledninger: 1) Når den ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. 2) Selgeren har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. 3) Tingen er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Ved forbrukerkjøp gjelder fbkjl. § 17.

Om campingvognen lider av en mangel skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. kjl. § 21, jf. § 13 og fbkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7.

Les også vår artikkel om reklamasjon ved kjøp av bruktbil.

Mangelsbeføyelser

Ved mangel kan kjøper kreve prisavslag, retting, omlevering, erstatning eller heving. Hovedregelen er at avtaler skal holdes, noe som innebærer at beføyelser som retting eller prisavslag er å foretrekke for å gjenopprette balanseforholdet mellom partene. Hvis mangelen har påført kjøper et økonomisk tap utover den reduserte verdien av campingvognen, kan krav om erstatning fremsettes. Typisk i så henseende vil være at klær eller andre gjenstander har blitt ødelagt som følge av fukten.

Heving av kjøpet er kun aktuelt der mangelen er vesentlig. Vurderingen vil ta utgangspunkt i mangelens betydning for begge parter, mulighet for andre beføyelser, omfang av mangelen, og om selger er å bebreide. 

Eksempel fuktskade i campingvogn

Et eksempel på fuktskade i campingvogn følger av dommen for Gulating lagmannsrett inntatt i LG-2007-88318. I saken hadde ikke selger opplyst kjøper om at en campingvogn hadde vært utsatt for springflo og var kondemnert. Dette utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd som ga kjøper rett til å heve kjøpet. 

Et ytterligere eksempel følger av FKU-2017-1407, hvor kjøper av en campingvogn  solgt «som den er» hadde reklamert på fukt- og råteskader og krevde utbedring. Selgeren avviste dette med henvisning til at han hadde opplyst kjøper om fuktskader. Spørsmålet i saken var dermed om campingvognen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. kjl. § 19 første ledd bokstav c. Utvalget konkluderte med at ved kjøp av en 16 år gammel campingvogn med opplyste fuktskader tok kjøper en klar risiko for ytterligere fuktskader, og det forelå derfor ikke en mangel. Dersom selger derimot ikke hadde opplyst om fuktproblemene hadde saken stilt seg annerledes. 

Advokathjelp etter kjøp av campingvogn med fuktskade

Har du kjøpt en campingvogn med fuktskade? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater har lang erfaring med slike saker, og kan bistå deg gjennom hele reklamasjonsprosessen. Advokatene er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Hva er en mangel?

En mangel foreligger dersom campingvognen ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen eller ikke svarer til opplysninger gitt av selger, jf. kjl. § 17. Der en campingvogn er solgt «som den er» eller med liknende forbehold etter kjl. § 19, foreligger en mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å forvente. 

Hvilke rettigheter har kjøper ved en mangel?

Ved mangel kan kjøper kreve prisavslag, retting, omlevering, erstatning eller heving. Hovedregelen er at avtaler skal holdes. Det innebærer at beføyelser som retting eller prisavslag er å foretrekke for å gjenopprette balanseforholdet mellom partene. Ved vesentlig kontraktsbrudd kan imidlertid kjøpet heves. 

Hva vil det si at campingvognen selges «som den er»?

Brukte campingvogner selges ofte «som den er» eller med liknende forbehold. Det vil si at campingvognen selges med eventuell slitasje, mangler m.m. Terskelen for å anse en feil som en mangel er følgelig høyere enn ved kjøp av en ny campingvogn. Kjøper har dermed ved bruktkjøp en særlig oppfordring til å undersøke campingvognen nøye. Selger har imidlertid også en plikt til å gi korrekte opplysninger, og mangel på slike kan medføre at campingvognen har en mangel. 

Når kan et kjøp av campingvogn heves?

Heving av kjøpet er kun aktuelt der mangelen er vesentlig. Vurderingen vil ta utgangspunkt i mangelens betydning for begge parter, mulighet for andre beføyelser, omfang av mangelen, og om selger er å bebreide. 

Kan jeg kreve erstatning i tillegg til prisavslag?

Hvis mangelen har påført kjøper et økonomisk tap utover den reduserte verdien av campingvognen, kan krav om erstatning fremsettes i tillegg til krav om prisavslag. Typisk i så henseende vil være at klær eller andre gjenstander har blitt ødelagt som følge av fukten.

Kilder

Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008.

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19119/108716.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil