fbpx

Besøksforbud

Besøksforbud

Sist oppdatert 10. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Politiet kan nedlegge besøksforbud som forbyr en person å oppholde seg på bestemte steder eller å ta kontakt med en annen person. Brudd på besøks- og kontaktforbud kan straffes med fengsel i inntil 6 måneder.

Vilkår for å få besøksforbud

Etter straffeprosessloven § 222 a er vilkårene for besøksforbud at personen som forbudet skal rette seg mot ellers kommer til å begå en straffbar handling (ovenfor den forbudet skal beskytte), forfølge personen eller krenke dennes fred.

Erfaringsmessig ser en at det ikke skal veldig mye til for at politiet nedlegger et slikt besøksforbud, men en har også sett eksempler på det motsatte.

Hvordan søke om besøksforbud

I praksis vil besøksforbud som regel være aktuelt i forbindelse med at vår klient har anmeldt gjerningspersonen for et straffbart forhold, ofte vold i nære relasjoner. Vi kan da be om voldsalarm og besøksforbud i forbindelse med anmeldelsen. Dette kan man også be om i etterkant, og det er ikke et vilkår at man anmelder et forhold for å få et besøksforbud.

Besøksforbudet kan forby den som forbudet retter seg mot å oppholde seg på bestemte steder, for eksempel i nærheten av vår klients bosted eller arbeidsplass. Den kan også forby enhver kontakt på telefon eller internett. Da vil det være straffbart å ringe, sende sms eller ta kontakt på for eksempel facebook.

Besøksforbudet kan også være mer begrenset, til f.eks å kun gjelde opphold på bosted.

Besøksforbudet skal være begrenset i tid, til høyst ett år i tid om gangen.

Etter at et besøksforbud er nedlagt, skal dette forkynnes for den som forbudet retter seg mot. Politiet vil da oppsøke denne personen og forkynne dette personlig, samt å orientere denne om følgende ved brudd på forbudet.

Dersom han ikke samtykker i besøksforbudet, må politiet bringe besøksforbudet inn for retten. Det er da domstolen som bestemmer hvorvidt besøksforbudet skal opprettholdes eller ikke. Begge parter kan da møte i retten, også med advokat. Politiet sender imidlertid saksdokumenter til retten, slik at det ikke alltid vil være nødvendig å møte.

Brudd på besøksforbud

Brudd på besøksforbud og kontaktforbud kan straffes med bøter og fengsel med inntil 6 måneder. Dersom gjerningspersonen er straffet for det samme tidligere, så kan han straffes med fengsel i inntil 2 år.

Advokathjelp

Våre advokater har lang erfaring med saker om vold og mishandling, og vi går stadig i retten med saker om opprettholdelse av besøksforbud. Ta kontakt ved å benytte skjemaet til høyre dersom du har spørsmål rundt dette. Vi vil som regel få oppnevning som din bistandsadvokat.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker man om besøksforbud?

Du begjærer om besøksforbud til politiet. Dersom du har en bistandsadvokat så vil denne kunne fremsette en begjæring om besøksforbud for deg.

Hvor lenge varer et besøksforbud?

Besøksforbud skal nedlegges for et bestemt tidsrom, for eksempel 3, 6 eller 12 måneder.

Hva innebærer et besøksforbud?

Et besøksforbud innebærer at den som forbudet er rettet mot forbys å oppsøke den som forbudet beskytter, og at det innebærer straff å bryte dette forbudet. Det nærmere innholdet i besøksforbudet kan variere, det kan for eksempel også innebære totalforbud mot å ta kontakt også på telefon eller melding.

Må man møte i retten for å få besøksforbud?

Dersom besøksforbudet gjelder eget hjem for den som forbudet er rettet mot, eller dersom den som forbudet er rettet mot ikke aksepterer besøksforbudet, så vil det bli en rettslig prøving av besøksforbudet. Men fornærmede trenger normalt sett ikke å stille opp under rettsmøtet.

Kan man få advokathjelp i forbindelse med besøksforbud?

Alle kan benytte seg av advokat til å begjære et besøksforbud, men det er ingen generell regel om at man får fri rettshjelp eller bistandsadvokat i forbindelse med å begjære besøksforbud. Men dersom du har anmeldt for eksempel overgrep eller familievold så vil arbeid med besøksforbud være en naturlig oppgave for bistandsadvokaten.

Må man anmelde for å få besøksforbud?

Det er ikke noe krav om at man anmelder noe for å få besøksforbud, men det er ofte naturlig at det er en underliggende straffbar sak som gjør at det er nødvendig med besøksforbud.

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!