Besøksforbud

Politiet kan nedlegge besøksforbud som forbyr en person å oppholde seg på bestemte steder eller å ta kontakt med en annen person. Brudd på besøks- og kontaktforbud kan straffes med fengsel i inntil 6 måneder.

Vilkår for å få besøksforbud

Etter straffeprosessloven § 222 a er vilkårene for besøksforbud at personen som forbudet skal rette seg mot ellers kommer til å begå en straffbar handling (ovenfor den forbudet skal beskytte), forfølge personen eller krenke dennes fred.

Erfaringsmessig ser en at det ikke skal veldig mye til for at politiet nedlegger et slikt besøksforbud, men en har også sett eksempler på det motsatte.

Hvordan søke om besøksforbud

I praksis vil besøksforbud som regel være aktuelt i forbindelse med at vår klient har anmeldt gjerningspersonen for et straffbart forhold, ofte vold i nære relasjoner. Vi kan da be om voldsalarm og besøksforbud i forbindelse med anmeldelsen. Dette kan man også be om i etterkant, og det er ikke et vilkår at man anmelder et forhold for å få et besøksforbud.

Besøksforbudet kan forby den som forbudet retter seg mot å oppholde seg på bestemte steder, for eksempel i nærheten av vår klients bosted eller arbeidsplass. Den kan også forby enhver kontakt på telefon eller internett. Da vil det være straffbart å ringe, sende sms eller ta kontakt på for eksempel facebook.

Besøksforbudet kan også være mer begrenset, til f.eks å kun gjelde opphold på bosted.

Besøksforbudet skal være begrenset i tid, til høyst ett år i tid om gangen.

Etter at et besøksforbud er nedlagt, skal dette forkynnes for den som forbudet retter seg mot. Politiet vil da oppsøke denne personen og forkynne dette personlig, samt å orientere denne om følgende ved brudd på forbudet.

Dersom han ikke samtykker i besøksforbudet, må politiet bringe besøksforbudet inn for retten. Det er da domstolen som bestemmer hvorvidt besøksforbudet skal opprettholdes eller ikke. Begge parter kan da møte i retten, også med advokat. Politiet sender imidlertid saksdokumenter til retten, slik at det ikke alltid vil være nødvendig å møte.

Brudd på besøksforbud

Brudd på besøksforbud og kontaktforbud kan straffes med bøter og fengsel med inntil 6 måneder. Dersom gjerningspersonen er straffet for det samme tidligere, så kan han straffes med fengsel i inntil 2 år.

Advokatbistand, besøksforbud

Våre advokater har lang erfaring med saker om vold og mishandling, og vi går stadig i retten med saker om opprettholdelse av besøksforbud. Ta kontakt ved å benytte skjemaet til høyre dersom du har spørsmål rundt dette. Vi vil som regel få oppnevning som din bistandsadvokat.

Relaterte artikler

 

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@advokat-teigstad.no