fbpx

Avkortning av erstatningskravet

En mann som har fått beskjed om at erstatningskravet sitt skal avkortes diskuterer med en advokat spesialisert på erstatningsrett

Sist oppdatert 11. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke er utgangspunktet at du har krav på full dekning. Hvis du derimot selv har skyld eller medvirket til trafikkulykken kan du risikere avkortning av erstatningskravet ditt. 

Hva er betyr avkortning?

Avkorting betyr en reduksjon, enten helt eller delvis i erstatning på grunnlag av egen medvirkning/skyld til trafikkulykken.

Les også: Erstatningsansvar etter en tur på elsparkesykkel

Bilansvarslova

Det rettslige grunnlaget for medvirkning i trafikksaker er bilansvarslova § 7.

Bestemmelsen lyder slik:

«Har skadelidaren medverka til skaden med vilje eller i aktløyse, kan retten minka skadebotkravet eller lata det falla heilt bort, så nær som når skadelidaren kan leggjast berre lite til last. Avgjerda skal retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles.»

Bestemmelsen omfatter både handlinger utført med forsett og uaktsomme handlinger/unnlatelser. Etter bestemmelsen er det likevel ikke slik at all medvirkning fører til avkortning. Paragraf § 7 har formulert en nedre grense jfr. ordlyden «kan leggjast berre lite til last».

«Den rettspolitiske begrunnelsen er at bilansvaret er opprettet av hensyn til det alminnelige publikum til vern mot bilers spesielle farlighet. Dermed er det grunn til å la trafikkforsikringen bære følgene av «den mer dagligdagse og uskyldige aktløyse». Nivået ligger et sted mellom alminnelig og grov uaktsomhet». Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett s. 528. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

I de tilfellene der forsikringsselskapet vurderer om de kan avkorte erstatningskravet vurderer de særlig tre ting:

 • Skyldkrav
 • Årsakssammenheng
 • Forholdene ellers

Et av hovedformålene bak paragraf 7 er rettferdighet. Det anses som rimelig at erstatningen skal avkortes dersom man selv har skyld eller delvis skyld i trafikkskaden.

Forsikringsavtaleloven

For at forsikringsselskapet skal kunne avkorte forsikringsutbetalingen etter forsikringsavtaleloven § 13-9 må selskapet sannsynliggjøre at den forsikrede grovt uaktsomt har medvirket til at skaden skjedde, eller at skadeomfanget har blitt større som følge av handlingen.

Hva som menes med grovt har av rettspraksis blitt omtalt som en «et markert avvik fra det som ville vært forsvarlig handlemåte for de fleste personer i en tilsvarende situasjon».

Ordlyden viser til en klart større/grovere grad av medvirkning etter denne bestemmelsen sammenliknet med bilansvarslova.

Unntak for avkortning kan tenkes der den forsikrede på grunn av alder eller tilregnelighet ikke forstår konsekvensen av sine handlinger.

Hvor mye kan avkortes?

Forsikringsselskapet kan i utgangspunktet avkorte kravet fra 0 – 100% av forsikringssummen jfr. ordlyden «settes ned eller falle bort». Hvor stor avkortningen vil variere fra sak til sak og det vil ikke være mulig å si noe konkret om det.

For at forsikringsselskapet skal kunne avkorte erstatningskravet må de varsle om dette «uten ugrunnet opphold». Dersom de ikke varsler kan det i ytterste konsekvens føre til at de taper retten til å avkorte erstatningen.

Advokathjelp

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og fått beskjed om at erstatningskravet ditt skal avkortes? Ta kontakt med en av våre advokater spesialisert på erstatningsrett for en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Du kan ta kontakt med oss på telefon eller e-post, eller så kan du fylle ut skjema som du finner under her.

Les også: Behandlingsutgifter etter trafikkskade her

Vanlige spørsmål

Hva betyr at et krav avkortes?

Avkorting betyr en reduksjon, enten helt eller delvis i erstatning på grunnlag av egen medvirkning/skyld i trafikkskaden.

Hvor mye av erstatningskravet kan avkortes?

Kravet kan helt eller delvis avkortes noe som i realiteten betyr at det kan avkortes fra alt mellom 0-100%.

Må jeg benytte meg av advokat i trafikksaker?

Det vil være en fordel å benytte seg av advokat i tvist med forsikringsselskap slik at du er sikker på at du får den erstatningen du har krav på. Mange vil også oppleve det som belastende å være i en erstatningssak med et forsikringsselskap og en advokat vil derfor oppleves som trygt for mange.

Hvem må betale advokatutgiftene jeg eventuelt får?

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke vil du ha krav på å få dekket rimelige og nødvendig utgifter til juridisk bistand dekket. Det betyr at du trygt kan ta kontakt med en av oss.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

Nygaard, Nils. Trafikkulykke som årsak til psykisk sjukdom, Lov og Rett 08/2001 (Volum 40)https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3061-2001-08-02

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/49622/578.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!