fbpx

Årsakssammenheng ved yrkesskade

En klient diskuterer med en advokat som er spesialisert på erstatningsrett

Sist oppdatert 10. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

De fleste tvistene relatert til yrkesskader knytter seg til hvorvidt vilkåret om årsakssammenheng er oppfylt. Det er krav om at det må være rettslig og faktisk årsakssammenheng mellom skade og ulykken for at skadelidte skal kunne kreve erstatning. I tillegg til at det må foreligge et ansvarsgrunnlag og et økonomisk tap. 

Vilkåret årsakssammenheng

For å kunne kreve erstatning må de tre vilkårene for erstatning være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og det må foreligge årsakssammenheng.

Vilkåret om årsakssammenheng har to sider. Det ene er den rettslige og den andre den faktiske. Det er en forutsetning at det må foreligge begge både rettslig og faktisk årsakssammenheng for at vilkåret skal anses oppfylt.

Les også: Gjenopptakelse av en yrkesskadesak

Vilkårets to sider

Den rettslig årsakssammenheng viser til den såkalte adekvanslæren og uvesentlighetslæren. Det vil si om den nødvendige betingelsen er så vesentlig at det er naturlig at det knyttes ansvar til den. Videre er det en forutsetning at skaden er adekvat/påregnelig noe som vil si at den ikke er for fjern og avledet.

Den faktiske årsakssammenheng må det bevises at hendelsen som førte til ulykken har forårsaket de plagene skadelidte har etter ulykken og det tapet som vedkommende har blitt påført. I tillegg vil det vurderes om de aktuelle skadene skadelidte har anses å være vanlige for denne typen ulykker.

Du kan lese mer om erstatning ved yrkesskade her.

Beviskravet

Beviskravet for at det foreligger årsakssammenheng er sannsynlighetsovervekt. Sannsynlighetsovervekt vil si at det må være mer sannsynlig enn ikke (altså mer enn 50% sannsynlig) at skaden kommer av det hendelsesforløpet som man knytter ansvar til. Det vil være skadelidt som har bevisbyrden.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Betingelseslæren

Betingelseslæren er utviklet primært gjennom rettspraksis over lang tid. Læren gjelder primært for yrkesskader og trafikkskader og er hovedregelen for årsakssammenheng i norsk erstatningsrett.

Betingelseslæren er av høyesterett formulert slik: 

«Årsakskravet mellom en handling eller unnlatelse og en skade er vanligvis oppfylt, dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes bort». Kilde: Rt. 1992 s. 64. «P-pilledom II».

Advokathjelp

Har du blitt utsatt for en yrkesskade og lurer på om vilkårene for erstatning er oppfylt? Våre advokater er spesialisert på erstatningsrett og kan bistå deg med din sak. Du kan ta kontakt med oss på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale med en advokat. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

For ytterligere informasjon vedrørende erstatning ved yrkesskade kan du lese vår yrkesskademanualen her.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke.

Hva er vilkårene for å kunne kreve erstatning?

I norsk rett er det tre vilkår som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom skaden og ulykken. Videre er det et krav om at årsakssammenhengen er adekvat.

Hva innebærer vilkåret ¨årsakssammenheng¨?

Vilkåret er to sider. En rettslig og en faktisk side. Det vil være et krav at begge disse sidene anses oppfylt for at vilkåret skal være oppfylt.

Hvem dekker advokatutgifter i yrkesskadesaker?

Forsikringsselskapet dekker vanligvis alle rimelige og nødvendig utgifter du som skadelidt har til advokat. Utgifter du har til advokat vil utgjøre en del av det erstatningskravet du skal rette mot forsikringsselskapet.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 6. utgave. Med bistand fra Morten Kjelland. Gyldendal, 2012.

NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!