fbpx

Hva er ansvarsgrunnlag ved personskade?

En mann som har blitt utsatt for personskade gir hånden til en advokat etter at de har diskutert om ansvarsgrunnlaget ved personskade

Sist oppdatert 16. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom man blir utsatt for personskade, kan enten alminnelige eller spesielle erstatningsregler komme til anvendelse. Ansvarsgrunnlaget etter de alminnelige erstatningsreglene er culpa, og forutsetter at skadevolder har opptrådt uaktsomt. For de spesielle erstatningsreglene, vil ansvarsgrunnlaget bero på lovfestet eller ulovfestet objektivt ansvar.


For at erstatning skal kunne tilkjennes må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom hendelsen som forårsaket skaden, og skaden. Denne fremstillingen vil fokusere på de alternative ansvarsgrunnlagene.

Culpa

For at det skal foreligge ansvar etter culpanormen må skadevolder ha opptrådt uaktsomt.

Uaktsomhet er en rettslig standard, og skadevolders handling eller unnlatelse av handling settes opp mot hva man antar at en alminnelig fornuftig person ville gjort. Grensen mellom hva som anses som aktsomt og hva som anses som uaktsomt er skjønnsomt, og er ofte ikke helt åpenbar. En erstatningsspesialisert advokat vil kunne hjelpe deg med en slik vurdering.

Dersom skadevolder ikke anses å ha vært uaktsom ved å handle eller å unnlate å handle slik hun har gjort, foreligger det ikke et ansvarsgrunnlag etter culpanormen. De objektive reglene kan likevel komme til anvendelse.

Det er viktig å presisere at det er skadevolderen personlig som vurderes, og at denne vurderingen er avhengig av konkrete omstendigheter som forelå ved skadetidspunktet. Det kan foreligge skjerpende og formildende omstendigheter.

Objektivt ansvar

Bilansvarslova

Det følger av bilansvarslova § 4 at skadelidte kan kreve erstatning for skade en motorvogn «gjer». Høyesterett har uttalt at det må innfortolkes et årsakskrav i bestemmelsen (Rt-2012-233), men at den også skal ha et vidt anvendelsesområde. At det foreligger et årsakskrav innebærer at «motorvognen på en eller annen måte utgjør et virkende element i hendelsesforløpet» (Rt-1968-878, senere oppfulgt i Rt-2012-233).

Det er i motsetning til reglene etter culpaansvaret ikke behov for å påvise subjektiv skyld hos skadevolder.

Arbeidsgiveransvar

Skadeerstatningslova § 2-1 hjemler arbeidsgivers objektive ansvar når arbeidstaker volder skade forsettlig eller uaktsomt under utføring av arbeid.

Arbeidsgiveransvaret omfatter ikke skade som oppstår der arbeidstakeren går utenfor det som kunne forventes av henne i lys av arbeidets art eller karakter.

Det følger av lovteksten at det må gjøres en vurdering av om arbeidstaker har opptrådt uaktsomt eller forsettlig. Aktsomhetsvurderingen vil bli som etter culpaansvaret. Arbeidsgiveransvaret er likevel et objektivt ansvar, ettersom arbeidsgiver blir ansvarlig på objektivt grunnlag på tross av at hun ikke har noe skyld i skaden.

Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en subsidiær erstatningsordning som kan søkes om dersom man er blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling. Voldsoffererstatningen er ment å dekke skade som følge av handlinger som krenker livet, helsen eller friheten. Eksempler på dette er vold, ran, trusler eller voldtekt.

For å kunne kreve voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, må forholdet som hovedregel anmeldes, og handlingen må ha ført til en personskade.

Ulovfestet objektivt ansvar

De foregående punktene har redegjort for lovfestede objektive ansvarsgrunnlag. Etter norsk rett kan man imidlertid bli ansvarlig også etter en ulovfestet objektiv ansvarsnorm. Høyesterett har uttalt seg i Rt. 2003 s. 1546 om vilkårene som må være oppfylt for at det skal foreligge et objektivt ansvar. Risikoen for skade må anses som «stadig», «typisk», og «ekstraordinær» for den gjeldende virksomheten.

Advokathjelp ved personskade

Har du blitt utsatt for en ulykke, eller vært offer for en personskade? Det er ikke åpenbart hvilke rettslige grunnlag du kan påberope deg, og etter en traumatisk opplevelse er det mye annet å holde styr på. Våre advokater er spesialister på erstatning, og kan hjelpe deg med det juridiske. Ønsker du en gratis og uforpliktende samtale kan du kontakte oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Finnes det flere ansvarsgrunnlag ved personskade?

Ja, det finnes mange ansvarsgrunnlag ved personskade. Eksempler er arbeidsgiveransvar og ulovfestet objektivt ansvar.

Hva er objektivt ansvar?

Et objektivt ansvar er et ansvarsgrunnlag som ikke avhenger av subjektiv skyld hos skadevolder. Det finnes flere objektive ansvarsgrunnlag, blant annet bilansvaret og det ulovfestede objektivet ansvaret.

Hva er culpa?

Culpaansvaret, også kalt skyldansvaret er et ansvarsgrunnlag som avhenger av subjektiv skyld hos skadevolder.

Kan jeg få voldsoffererstatning?

Dersom du er blitt utsatt for en kriminell handling som krenker livet, helsen eller friheten kan du søke voldsoffererstatning fra staten. Slike kriminelle handlinger omfatter blant annet, men er ikke begrenset til, ran, trusler og voldtekt.

Kilder:

Kontoret for voldsoffererstatning 

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/10641/66914976.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!