fbpx

Ansvar ved privat salg av bil

En person som selger bilen sin som privatperson gir hånden til selgeren

Sist oppdatert 26. april 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Ved privat salg av bil har selger først og fremst ansvar for å sørge for at bilen er i samsvar med avtalen og øvrig informasjon som gis til kjøper. Avvik fra avtalen kan utgjøre en mangel som gir kjøper rett til å fremme mangelskrav.

Ansvar som selger

Ditt ansvar som selger av bil følger i realiteten av avtalen inngått med kjøper. Som selger er du ansvarlig for at bilen er i samsvar med det som fremgår av kjøpsavtalen. Merk at også bilannonsen og opplysninger du ellers gir om bilen, inngår som en del av avtalen. Skulle bilen avvike fra opplysningene i avtalen, anses en mangel for å foreligge, jf. kjøpsloven § 17. I slike tilfeller kan kjøper kreve ulike mangelsbeføyelser. Det er derfor svært viktig å sørge for at alle opplysninger som gis til kjøper er korrekte. Du kan heller ikke bevisst unnlate å gi opplysninger om sentrale forhold ved bilen.

Bilde av boken

Solgt «som den er»

De fleste privatselgere velger å selge bilen «som den er». Selv om et slikt forbehold er tatt, vil en mangel foreligge når tingen «ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet», jf. kjøpsloven § 19. En mangel foreligger også dersom selgeren ved kjøpet har «forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold» ved bilen som han «måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet». 

I tillegg anses en mangel å foreligge når bilen er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøper hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Hva som innbærer at bilen er i «vesentlig dårligere stand» beror på en konkret vurdering. En advokat kan bistå med å foreta denne vurderingen. 

Plikt til å rette innen rimelig tid

Skulle det vise seg at bilen du har solgt ikke er i samsvar med avtalen, kan kjøper kreve at du retter mangelen, jf. kjøpsloven § 34. Som selger har du også en rett til å reparere bilen, dersom dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøper og uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg. Ofte vil det være gunstig å rette mangelen som selger. Årsaken er at det stort sett er billigere enn å la kjøper fikse og sende regningen til deg. 

Dersom retting ikke blir aktuelt eller ikke blir foretatt innen rimelig tid, har kjøper krav på et prisavslag, jf. kjøpsloven § 37. Forholdet mellom nedsatt og avtalt pris skal svare til forholdet mellom bilens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden, jf. kjøpsloven § 38.

Ved et «vesentlig kontraktbrudd» kan kjøper velge å heve fremfor å kreve et prisavslag. Det vil si at hele kjøpet annuleres og ytelsene tilbakeføres. Vurderingen av om det foreligger et «vesentlig kontraktbrudd» vil i praksis ta utgangspunkt i hvorvidt kjøperen har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten. 

Det er videre verdt å merke seg at kjøper kan ha rett til erstatning i tillegg til en av de nevnte mangelsbeføyelsene. Erstatning skal kompensere for eventuelle merkostnader grunnet mangelen. Et eksempel kan være transportkostnader etter motorhavari. Rett til erstatning er betinget av at det foreligger et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng mellom mangelen og tapet, og et økonomisk tap.

Forsinkelse

Som selger er du også ansvarlig for å sørge for at bilen blir levert til avtalt tid. Dersom bilen ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper kreve oppfyllelse, heving, erstatning og/eller holde kjøpesummen tilbake, jf. kjøpsloven § 22.  

Reklamasjon

Ved privatsalg gjelder kjøpsloven og en absolutt reklamasjonsfrist på to år. For øvrig må kjøper gi selger melding om hva slags mangel som foreligger og at mangelen gjøres gjeldende «innen rimelig tid» etter at han «oppdaget eller burde ha oppdaget» den, jf. kjøpsloven § 32. 

Dersom du som selger derimot bruker en mellommann, i form av en forhandler, gjelder forbrukerkjøpsloven som gir kjøper fem års reklamasjonsrett, jf. § 27.

Advokathjelp

Har du spørsmål om ansvar ved privat salg av bil? Ta kontakt med biladvokatene i Advokatfirmaet Teigstad per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. Flere av våre advokater har solid kompetanse innen salg og kjøp av bil. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Eventuelle videre advokatutgifter vil i stor grad dekkes av din bilforsikring.

Vanlige spørsmål

Hvilket ansvar har privat selger av bil?

Selger er ansvarlig for at bilen er i samsvar med det som fremgår av kjøpsavtalen, herunder at bilannonsen stemmer med bilens faktiske kvaliteter og at relevante og korrekte opplysninger gis til kjøper.

Når kan kjøper heve?

Ved et «vesentlig kontraktbrudd» kan kjøper velge å heve fremfor å kreve et prisavslag. Det vil si at hele kjøpet annuleres og ytelsene tilbakeføres. Vurderingen av om det foreligger et «vesentlig kontraktbrudd» vil i praksis ta utgangspunkt i hvorvidt kjøper har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten. 

Hva er reklamasjonsfristen?

Kjøper må gi selger melding om hva slags mangel som foreligger og at mangelen gjøres gjeldende «innen rimelig tid» etter at han «oppdaget eller burde ha oppdaget» den, jf. kjøpsloven § 32. Videre gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på to år etter kjøpsloven.

Hvilke plikter har selger ved en mangel?

Selger har både plikt og rett til å reparere bilen, dersom dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøper og uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg. Dersom retting ikke lar seg gjøre kan kjøper kreve prisavslag, eller heving dersom det foreligger et vesentlig kontraktbrudd.

Hva skjer om selger ikke leverer til avtalt tid?

Dersom bilen ikke blir levert eller blir levert for sent, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper kreve oppfyllelse, heving, erstatning og/eller holde kjøpesummen tilbake, jf. kjøpsloven § 22.

 

Kilder 

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave, 2021.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21676/73172.pdf?sequence=3 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil