Advokat Eirik Teigstad bisto en kvinne i midten av tyveårene som hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep av en nærstående over en lengre periode da hun var 4 – 11 år gammel. Hun anmeldte saken til politiet i 2012, som henla saken. Kontoret for voldsoffererstatning avslo deretter søknaden fordi det var anmeldt for sent og hendelsene ikke var tilstrekkelig dokumentert. Saken ble imidlertid omgjort av Erstatningsnemnda.

Teigstad påklaget saken til Erstatningsnemnda for voldsofre. Erstatningsnemnda var enig i at det her var rimelig å gjøre unntak fra vilkåret om rask anmeldelse, og fant videre at det var klart sannsynliggjort at handlingene hadde funnet sted. De omgjorde derfor vedtaket fra Kontoret for voldsoffererstatning, og tilkjente maksimal erstatning som kompensasjon for de seksuelle overgrepene. Forholdene fant sted før lovendringen i 2001 hvor maksimal erstatning fra voldsoffermyndighetene fikk et kraftig løft, slik at den maksimale erstatningen kun var kroner 200 000.

Ettersom de straffbare handlingene var av svært grov karakter og strakk seg over et svært langt tidsrom, ble oppreisningen satt til kroner 200 000.

Ved anmeldelse av seksuelle overgrep så har en normalt ubetinget krav på bistandsadvokat oppnevnt av det offentlige. Dette gjelder også om forholdene som anmeldes ligger langt tilbake i tid slik som i denne saken. Kontoret for voldsoffererstatning krever i utgangspunktet at saken blir anmeldt. I svært få tilfelle kan det tenkes unntak fra anmeldelseskravet, men et eksempel er dersom gjerningspersonen er død.

Les mer om anmeldelse av voldtekt eller andre seksuelle overgrep og om voldsoffererstatning her.